กกต.จับมือ 25 หน่วยงานรัฐรับศึกเลือกตั้ง 66 สอบคุณสมบัติผู้สมัคร ส.ส.

กกต.จับมือ 25 หน่วยงานรัฐรับศึกเลือกตั้ง 66 สอบคุณสมบัติผู้สมัคร ส.ส.

กกต.เตรียมพร้อมรับศึกเลือกตั้ง 66 จับมือ 25 หน่วยงานรัฐ ประสานดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ-ลักษณะต้องห้ามผู้สมัคร ส.ส.-ผู้ตรวจการเลือกตั้ง

เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2566 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในกระบวนการเลือกตั้ง 2566 การเลือกหรือการออกเสียงประชามติ ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งคณะกรรมการเป็นผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ และบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ 44/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในกระบวนการเลือกตั้ง การเลือก หรือการออกเสียงประชามติ โดยมี นายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. เป็นประธานการประชุม 

ทั้งนี้สำหรับหน่วยงานที่ร่วมตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกและลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ประกอบด้วย 25 หน่วยงาน ประกอบด้วย 

 1. ศาลรัฐธรรมนูญ 
 2. ศาลยุติธรรม 
 3. ศาลปกครอง 
 4. วุฒิสภา 
 5. สถาผู้แทนราษฎร 
 6. คณะรัฐมนตรี 
 7. สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 
 8. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
 9. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
 10. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
 11. คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
 12. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
 13. กระทรวงศึกษาธิการ 
 14. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
 15. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
 16. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 17. กรสรรพากร 
 18. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
 19. กรมคุมประพฤติ 
 20. กรมบังคับคดี 
 21. กรมราชทัณฑ์ 
 22. กรมศิลปากร 
 23. กรมการปกครอง 
 24. สำนักข่าวกรองแห่งชาติ 
 25. บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

กกต.จับมือ 25 หน่วยงานรัฐรับศึกเลือกตั้ง 66 สอบคุณสมบัติผู้สมัคร ส.ส.  

โดยการประชุมครั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ในการประสานงาน สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือ กกต. สำนักงาน กกต. หรือสำนักงาน กกต.ประจำจังหวัด ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการการเลือกระดับอำเภอ ผู้อำนวยการการเลือกระดับจังหวัด ผู้อำนวยการเลือกระดับประเทศ ในการดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้สมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภา ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริการท้องถิ่น ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง ตลอดจนบุคลากรที่เกี่ยวข้องในกระบวนการเลือกตั้ง การเลือก หรือการออกเสียงประชามติ เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติ ของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

นอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการดำเนินการตามกรอบระยะเวลา ในการดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครและลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รวมทั้งคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา 41 และลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการประสานงานและปฏิบัติงานร่วมกันต่อไป

กกต.จับมือ 25 หน่วยงานรัฐรับศึกเลือกตั้ง 66 สอบคุณสมบัติผู้สมัคร ส.ส.