กทม.เอาจริง! "ชัชชาติ" ตั้งวอร์รูม 2 ศูนย์ต่อต้าน - ติดตามโกง ป้องปรามเต็มสูบ

กทม.เอาจริง! "ชัชชาติ" ตั้งวอร์รูม 2 ศูนย์ต่อต้าน - ติดตามโกง ป้องปรามเต็มสูบ

กทม.เอาจริง! "ชัชชาติ" สั่งตั้งวอร์รูม 2 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน - ติดตามการทุจริตในองค์กร ป้องปรามโกงเต็มรูปแบบ เผยมี 4 สายงานสุ่มเสี่ยง 

เมื่อวันที่ 2 ก.พ.2566 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯ กทม.) ได้กำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตในมิติบริหารจัดการดี ข้อ 56 ลดเสี่ยงโกงผ่านความร่วมมือภาคีเครือข่ายประชาชน และข้อ 107 โปร่งใส ไม่ส่วย ด้วยเหตุนี้จึงจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกรุงเทพมหานคร (ศปท.กทม.) เพื่อเป็นหน่วยกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ฯ และจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการติดตามการต่อต้านการทุจริตของกรุงเทพมหานคร (ศตท.กทม.) เพื่อเป็นหน่วยปฏิบัติการในการขับเคลื่อนการดำเนินการลงพื้นที่ในเรื่องพิเศษ (เฉพาะกิจ) ในการสอบสวนจับกุม ตลอดจนวางแผนจับกุม โดยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.)

โดย กทม. ได้จัดตั้งห้อง War Room ศูนย์ปฏิบัติการติดตามการต่อต้านการทุจริตของกรุงเทพมหานคร (ศตท.กทม.) ณ ห้องประชุมสำนักงาน ก.ก. 3 ชั้น 5 

กทม.เอาจริง! "ชัชชาติ" ตั้งวอร์รูม 2 ศูนย์ต่อต้าน - ติดตามโกง ป้องปรามเต็มสูบ

สำหรับวงจรการปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ขั้นตอนการรับเรื่องจากแหล่งข้อมูล ซึ่งมีการรักษาความลับโดยการจำกัดรหัสเข้าถึงข้อมูล ปิดรายชื่อ/ดัดแปลงรายชื่อผู้แจ้งเบาะแส สำหรับขั้นตอนปฏิบัติการจะมีการตรวจสอบข้อมูลการทุจริตเบื้องต้น และศูนย์ฯ จะมอบหมายเจ้าหน้าที่ กทม. ลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับ เจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ จากนั้นจะเป็นการสอบสวนขยายผล วางแผนจับกุม (ถ้ามี) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. ตำรวจจาก บก.ปปป. และส่งต่อเพื่อดำเนินคดีอาญา พร้อมดำเนินการตามมาตรการทางการบริหารควบคู่กัน ซึ่งได้แก่ การย้ายออกจากพื้นที่โดยให้ประจำสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร หรือให้ช่วยราชการที่หน่วยงานอื่น และดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง โดยสั่งพักราชการ และให้ออกจากราชการไว้ก่อน

กทม.เอาจริง! "ชัชชาติ" ตั้งวอร์รูม 2 ศูนย์ต่อต้าน - ติดตามโกง ป้องปรามเต็มสูบ

นายชัชชาติ กล่าวด้วยว่า  กิจกรรมที่ส่อทุจริต มี 9 กิจกรรม ได้แก่ การจัดซื้อจัดจ้าง การเรียกรับผลประโยชน์ การยักยอกเงินเก็บค่าธรรมเนียม ภาษีประเภทต่างๆ การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว การเบียดบังเวลาราชการไปทำธุรกิจส่วนตัว การจัดการฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานที่เข้าข่ายการทุจริต การจ่ายเงินต่างๆ ที่เข้าข่ายการทุจริต การเบิกจ่ายค่าอาหารทำการนอกเวลาที่เข้าข่ายการทุจริต และการแสวงหาผลประโยชน์จากการแต่งตั้งโยกย้าย ซึ่งมีหน่วยงานที่เสี่ยงต่อการทุจริต 4 สายงาน ได้แก่ สายงานโยธา สายงานเทศกิจ สายงานรายได้ และสายงานสิ่งแวดล้อมฯ 

“กทม.มีความตั้งใจอย่างจริงจัง ประกาศเจตนารมณ์ที่จะไม่อ่อนข้อหรือผ่อนปรนให้กับการทุจริต มีการจัดการขั้นเด็ดขาดที่สุด ส่วนตัวมองว่าปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดการทุจริตนั้นเป็นปัจจัยบุคคล อยู่ที่คุณธรรม จริยธรรม จิตสำนึก ซึ่งถือเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรย้ำอยู่ตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม เราต้องยอมรับความจริงว่าเกิดปัญหา จึงจะสามารถแก้ปัญหานั้นได้” นายชัชชาติ กล่าว

กทม.เอาจริง! "ชัชชาติ" ตั้งวอร์รูม 2 ศูนย์ต่อต้าน - ติดตามโกง ป้องปรามเต็มสูบ

ทั้งนี้ หากต้องการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส สามารถแจ้งได้โดยตรงถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะ หัวหน้า ศปท.กทม. รองปลัดกรุงเทพมหานคร (นายเฉลิมพล โชตินุชิต) ในฐานะ หัวหน้า ศตท.กทม. และหัวหน้าสำนักงาน ก.ก. หรือผู้อำนวยการกองวินัยและเสริมสร้างจริยธรรม ในฐานะฝ่ายเลขานุการศูนย์ ผ่านระบบ Traffy Fondue หรือทางไปรษณีย์ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เลขที่ 173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทร.0-2224-2963 หรือ 1555 และอีเมล [email protected]

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์