"คนกทม."พอใจภาพรวมผลงาน 6เดือน "ชัชชาติ" แต่มองแก้ปัญหาปากท้อง "ไม่ค่อยดี"

"คนกทม."พอใจภาพรวมผลงาน 6เดือน "ชัชชาติ" แต่มองแก้ปัญหาปากท้อง "ไม่ค่อยดี"

"นิด้าโพล" เผยผลสำรวจการทำงาน 6 เดือน ผู้ว่าฯชัชชาติ 42% พอใจภาพรวม แต่พบผลสำรวจรายประเด็น คนกรุงไม่แฮปปี้ การแก้ปัญหาค่าครองชีพ และปากท้อง

         ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “6 เดือนผู้ว่าฯ ชัชชาติ”  เกี่ยวกับการทำงานในรอบ 6 เดือนแรกของ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  ในภารกิจ 17 ด้าน โดยสำรวจระหว่างวันที่ 25-30 พฤศจิกายน 2565 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 50 เขต กระจายทุกระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,500 หน่วยตัวอย่าง

 

         ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นิด้าโพล ระบุด้วยว่าสำหรับ ความพึงพอใจของคนกทม. ต่อการทำงานในรอบ 6 เดือนแรก พบว่า 42.60% ระบุว่า ค่อนข้างพอใจ เพราะ เป็นคนขยัน ตั้งใจในการทำงาน เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นของ กทม. และการแก้ปัญหาได้ตรงจุด รองลงมา 38.93% ระบุว่า พอใจมาก เพราะ มีผลงานชัดเจน มีความทุ่มเทให้กับการทำงาน และลงพื้นที่รับฟังปัญหาของประชาชน

 

          ขณะที่อีก 10.54%  ระบุว่า ไม่ค่อยพอใจ เพราะ ผลงานไม่ชัดเจน แก้ปัญหาไม่ตรงจุด ไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น และ 7.93% ระบุว่า ไม่พอใจเลย เพราะ ไม่สามารถทำตามนโยบายที่พูดไว้ได้ และยังไม่สามารถแก้ปัญหาเดิม ๆได้ เช่น ปัญหาน้ำท่วม ปัญหาการจราจร

         ส่วนความคิดเห็นของคน กทม.ต่อการแก้ปัญหา ใน 17 ประเด็น มีรายละเอียดดังนี้ 

 

         1. เพิ่มพื้นที่สีเขียว สวนสาธารณะ  39.07% ระบุว่า ดีมาก รองลงมา  36.40% ระบุว่า ค่อนข้างดี, 13.33% ระบุว่า ไม่ค่อยดี และ  9.13% ระบุว่า ไม่ดีเลย  

 

         2.  ส่งเสริมการท่องเที่ยวใน กทม.   40.54% ระบุว่า ค่อนข้างดี รองลงมา 38.13% ระบุว่า ดีมาก, 11.33% ระบุว่า ไม่ค่อยดี,  7.53% ระบุว่า ไม่ดีเลย 

 

         3. สนับสนุนการกีฬา   38.40% ระบุว่า ค่อนข้างดี รองลงมา 34.87% ระบุว่า ดีมาก , 14.60% ระบุว่า ไม่ค่อยดี,  9% ระบุว่า ไม่ดีเลย  

 

         4.แก้ไขปัญหาความสะอาด ขยะ ฝุ่นละออง น้ำเสีย  39.73% ระบุว่า ค่อนข้างดี รองลงมา 33.13% ระบุว่า ดีมาก, 16.40% ระบุว่า ไม่ค่อยดี ,  9.87% ระบุว่า ไม่ดีเลย 

 

         5. แก้ไขปัญหาน้ำท่วม  34.87% ระบุว่า ค่อนข้างดี รองลงมา 31.80% ระบุว่า ดีมาก ,   18.93%  ระบุว่า ไม่ค่อยดี, 13.40 % ระบุว่า ไม่ดีเลย 

 

         6.ปรับปรุงการให้บริการในหน่วยงานของ กทม. 40.40% ระบุว่า ค่อนข้างดี รองลงมา   29.53% ระบุว่า ดีมาก,  16% ระบุว่า ไม่ค่อยดี, 9.67% ระบุว่า ไม่ดีเลย 

 

         7.ปรับปรุงและจัดระเบียบทางเท้า เช่น หาบเร่แผงลอย การจอดยานพาหนะหรือตั้งร้านบนทางเท้า  41.13% ระบุว่า ค่อนข้างดี รองลงมา 29.27% ระบุว่า ดีมาก , 16.07% ระบุว่า ไม่ค่อยดี , 10.53% ระบุว่า ไม่ดีเลย 

 

         8. ปรับปรุงทัศนียภาพ ถนน ตรอก ซอย    41.33% ระบุว่า ค่อนข้างดี รองลงมา 29.20% ระบุว่า ดีมาก,  18.07% ระบุว่า ไม่ค่อยดี, 10.27% ระบุว่า ไม่ดีเลย  

 

         9. แก้ไขปัญหาสุขภาพ และสาธารณสุข   42.67% ระบุว่า ค่อนข้างดี รองลงมา 25.33% ระบุว่า ดีมาก, 17.93% ระบุว่า ไม่ค่อยดี , 10.54% ระบุว่า ไม่ดีเลย 

 

         10. จัดระเบียบการชุมนุม  37.80% ระบุว่า ค่อนข้างดี ,รองลงมา  24.53% ระบุว่า ดีมาก, 17.33% ระบุว่า ไม่ดีเลย ,  16.54% ระบุว่า ไม่ค่อยดี 

 

         11. ป้องกันอาชญากรรม และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เช่น การติดไฟส่องสว่าง กล้องวงจรปิด ระบบรักษาความปลอดภัย 39.13% ระบุว่า ค่อนข้างดี, รองลงมา 24.40% ระบุว่า ดีมาก, 21.54% ระบุว่า ไม่ค่อยดี, 12.33% ระบุว่า ไม่ดีเลย 

 

         12. แก้ไขปัญหาทุจริต คอร์รัปชัน ในหน่วยงานของ กทม.  30.60% ระบุว่า ค่อนข้างดี , 23.87% ระบุว่าดีมาก, 21.60% ระบุว่า ไม่ค่อยดี, 16.06% ระบุว่า ไม่ดีเลย 

 

         13. พัฒนาการศึกษา แก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน 38.47% ระบุว่า ค่อนข้างดี,  22.13% ระบุว่า ดีมาก, 20.20% ระบุว่า ไม่ค่อยดี , 12.13% ระบุว่า ไม่ดีเลย 

 

         14. พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ เช่น รถไฟฟ้า เรือ 42.13% ระบุว่า ค่อนข้างดี รองลงมา   21.87% ระบุว่า ดีมาก,18.07% ระบุว่า ไม่ค่อยดี,  10.60% ระบุว่า ไม่ดีเลย 

 

         15. แก้ไขปัญหาจราจรและรถติด   44.60% ระบุว่า ค่อนข้างดี รองลงมา 21%ระบุว่า ไม่ค่อยดี ,  18.40% ระบุว่า ดีมาก, 14.13% ระบุว่า ไม่ดีเลย 

 

         16.จัดระเบียบ คนเร่ร่อน คนจรจัด ขอทาน  39.13% ระบุว่า ค่อนข้างดี รองลงมา 25.60% ระบุว่า ไม่ค่อยดี,  16.87% ระบุว่า ดีมาก ,  14.07% ระบุว่า ไม่ดีเลย 

 

         และ 17. แก้ไขปัญหาค่าครองชีพ  32.26% ระบุว่า ไม่ค่อยดี รองลงมา  31.40% ระบุว่า ค่อนข้างดี, 20.40% ระบุว่า ไม่ดีเลย, 10.07 ระบุว่า ดีมาก