โปรดเกล้าฯปรับครม. “ธนกร” นั่งรมต.สำนักนายกฯ “สุนทร” นั่งรมช.เกษตร

โปรดเกล้าฯปรับครม. “ธนกร” นั่งรมต.สำนักนายกฯ “สุนทร” นั่งรมช.เกษตร

“ประยุทธ์” ปรับครม. “ธนกร”นั่งรมต.สำนักนายกฯ “สุนทร” ตัวแทนกลุ่มปากน้ำ นั่งรมช.เกษตร “นริศ ขำนุรักษ์” รมช.มหาดไทย

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี โดยมีใจความสำคัญว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ 9 มิถุนายนพุทธศักราช 2562  แล้ว

และแต่งตั้งรัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผ่นดิน ตามประกาศลงวันที่ 10 กรกฎาคม พุทธศักราช 2562 และประกาศครั้งสุดท้าย ลงวันที่ 22  มีนาคมพุทธศักราช 2564 นั้น

บัดนี้ นายกรัฐมนตรีได้กราบบังคมทูลว่า โดยที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า พ้นจากความเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ตามประกาศลงวันที่ 8 กันยายน พุทธศักราช 2564 และนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ลาออกจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน พุทธศักราช 2565 

สมควรแต่งตั้งรัฐมนตรีแทนตำแหน่งที่ว่าง และเพิ่มเติมบางตำแหน่ง เพื่อความเหมาะสมและ บังเกิดประยชน์ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน มาตรา 158 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรง พระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้
 

  1. นายธนกร วังบุญคงชนะ เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
  2. นายสุนทร ปานแสงทอง เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  3. นายนริศ ขำนุรักษ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 

ผู้สื่อข่าาวรายงานว่า นายธนกร จัดอยู่ในโควตาของพล.อ.ประยุทธ์ ขณะที่นายสุนทร เป็นโควตาของพรรคพลังประชารัฐ ในกลุ่ม ส.ส. ปากน้ำ โดยนายสุนทร เคยดำรงตำแหน่งรองนายก อบจ.สมุทรปราการ ถือเป็นสายตรงของนายชมน์สวัสดิ์ อัศวเหม แกนนำกลุ่มปากน้ำ

โปรดเกล้าฯปรับครม. “ธนกร” นั่งรมต.สำนักนายกฯ “สุนทร” นั่งรมช.เกษตร โปรดเกล้าฯปรับครม. “ธนกร” นั่งรมต.สำนักนายกฯ “สุนทร” นั่งรมช.เกษตร