กกต.ไฟเขียวผู้บริหารท้องถิ่นช่วยผู้สมัคร ส.ส.-พรรคการเมือง หาเสียงได้

กกต.ไฟเขียวผู้บริหารท้องถิ่นช่วยผู้สมัคร ส.ส.-พรรคการเมือง หาเสียงได้

มท.ร่อนหนังสือถึงผู้ว่าฯทั่วประเทศ กกต.ไฟเขียว “ผู้บริหาร-สมาชิกท้องถิ่น” ช่วยผู้สมัคร ส.ส.-พรรคการเมือง หาเสียงช่วงกฎเหล็ก 180 วันก่อนหมดอายุสภาได้ เตือนระวังใช้ตำแหน่งหน้าที่-ทรัพยากรของรัฐช่วยเหลือโดยมิชอบ

เมื่อวันที่ 2 พ.ย. 2565 ที่ผ่านมา มีรายงานข่าวแจ้งว่า นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย มีหนังสือแจ้งแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส. ก่อนหมดอายุสภาใน 180 วัน ภายหลังมีการหารือกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เรียบร้อยแล้ว ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อแจ้งต่อนายอำเภอทุกอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทราบ

กรณีนี้ นายศิริวัฒน์ มีหนังสือหารือเรื่องแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส. 2566 มายังเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โดยเป็นการขอความชัดเจนว่าช่วง 180 วัน ก่อนสภาผู้แทนราษฎรชุดปัจจุบันจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 23 มี.ค. 2566 ว่า ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น เลขานุการสภาท้องถิ่น ถือเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา 78 วรรคหนึ่ง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. 2561 ที่ห้ามใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมายในการช่วยเหลือผู้สมัคร พรรคการเมืองในการหาเสียงเลือกตั้งหรือไม่ และถ้าไปช่วยผู้สมัคร หรือพรรคการเมืองหาเสียงเลือกตั้งโดยส่วนตัว มิได้ใช้ตำแหน่งหน้าที่ นอกเวลาราชการ ไม่ใช้ทรัพยากรของรัฐ จะสามารถทำได้หรือไม่เพียงไร

กกต.ไฟเขียวผู้บริหารท้องถิ่นช่วยผู้สมัคร ส.ส.-พรรคการเมือง หาเสียงได้

โดยนายกิตติพงษ์ บริบูรณ์ รองเลขาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการ กกต. มีหนังสือตอบข้อหารือดังกล่าวกลับไปเมื่อวันที่ 21 ต.ค. 2565 ที่ผ่านมา ระบุว่า ผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว อาจเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 78 พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.2561 ได้ หากเข้าลักษณะตามหลักเกณฑ์คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 5/2543 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2543 ซึ่งได้กำหนดหลักเกณฑ์ “เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ” ไว้หมายถึง 

  1. ได้รับแต่งตั้งหรือเลือกตั้งตามกฎหมาย 
  2. มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการหรือหน้าที่ปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมายและปฏิบัติงานประจำ 
  3. อยู่ในบังคับบัญชาหรือในกำกับดูแลของรัฐ 
  4. มีเงินเดือนค่าจ้างหรือค่าตอบแทนตามกฎหมาย 

โดยผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว สามารถช่วยเหลือผู้สมัคร หรือพรรคการเมือง หาเสียงเลือกตั้งเป็นการส่วนตัว และนอกเหนือเวลาราชการได้ แต่ต้องระมัดระวังไม่ให้ขัดต่อ พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. 2561 และต้องเป็นไปตามกฎหมาย รวมทั้งระเบียบที่เกี่ยวข้องเฉพาะตำแหน่งดังกล่าว