เช็คที่นี่! กกต.แจ้งวิธีการหาเสียง-รถแห่-ปราศรัย ก่อนสภาหมดวาระ

เช็คที่นี่! กกต.แจ้งวิธีการหาเสียง-รถแห่-ปราศรัย ก่อนสภาหมดวาระ

กกต.แจ้งวิธีการหาเสียง-รถแห่-เวทีปราศรัย ก่อนครบกำหนดอายุสภา ลง ส.ส.เขต ต้องแจ้ง ผอ.กกต.จังหวัด พรรค-ลง ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ แจ้งที่ส่วนกลาง

เมื่อวันที่ 6 ต.ค. 2565 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งการดำเนินการหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส.เป็นการทั่วไป กรณีครบอายุของสภา โดยผู้ที่ประสงค์จะหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จะต้องยื่นรายละเอียดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งต่อ ผอ.กกต.กทม. หรือ ผอ.กกต.จังหวัด ส่วนพรรคการเมืองหรือผู้ที่ประสงค์จะหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ สามารถยื่นรายละเอียดเกี่ยวกับการหาเสียงได้ที่สำนักกฎหมายและคดี สำนักงาน กกต. ในวันและเวลาราชการ โดยมีรายละเอียดทั้งหมด ดังนี้

  • การแจ้งก่อนดำเนินการหาเสียงเลือกตั้ง

1.กรณีผู้ช่วยหาเสียง ให้แนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้ช่วยหาเสียงทุกคน โดยผู้ช่วยหาเสียงต้องอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ ในวันเลือกตั้ง
2.การหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้แนบภาพถ่ายหน้าชื่อบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ทุกช่องทางที่แจ้ง (แคปหน้าจอ) ระบุ Uniform Resource Locator (URL) ของสื่ออิเล็กทรอนิกส์

  • การแจ้งภายใน 10 หลังจากปิดรับสมัคร

1.กรณีพาหนะหาเสียง ให้แนบสำเนารายการจดทะเบียนรถยนต์ของทุกคัน พร้อมแนบสำเนาใบขับขี่หรือสำเนาบัตรประชาชนของผู้ขับขี่ แนบภาพถ่ายรถยนต์ (ถ้ามี)
2.กรณีจัดสถานที่หรือเวทีโฆษณาหาเสียง จะต้องระบุวัน เดือน ปี สถานที่ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน และผู้ร่วมปราศรัยให้ชัดเจน

ทั้งนี้เอกสารในการแจ้งดังกล่าว ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อด้วยตัวเอง โดยเอกสารประกอบที่นำส่งทุกฉบับ ให้ผู้สมัครลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง แต่สำหรับในส่วนของสำเนาบัตรประชาชน สำเนาใบขับขี่ ให้ผู้ที่มีชื่อปรากฏในบัตร หรือใบขับขี่ เป็นผู้ลงลายมือชื่อสำเนาถูกต้อง

นอกจากนี้กรณีผู้สมัครยื่นหนังสือด้วยตัวเอง ให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครด้วย และกรณีที่ผู้สมัครมิได้ยื่นหนังสือด้วยตัวเอง สามารถทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทนได้ โดยแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีดำเนินการเรื่องเดียว ปิดอากรแสตมป์ 10 บาท)

เช็คที่นี่! กกต.แจ้งวิธีการหาเสียง-รถแห่-ปราศรัย ก่อนสภาหมดวาระ

เช็คที่นี่! กกต.แจ้งวิธีการหาเสียง-รถแห่-ปราศรัย ก่อนสภาหมดวาระ