กกต.ยันคำเดิม! ผ่อนคลายไม่ได้ “กฎเหล็ก” 180 วัน ก่อนสภาหมดวาระ

กกต.ยันคำเดิม! ผ่อนคลายไม่ได้ “กฎเหล็ก” 180 วัน ก่อนสภาหมดวาระ

กกต.ยันคำเดิม! ผ่อนคลาย “กฎเหล็ก” 180 วัน ก่อนสภาหมดวาระ ไม่ได้เหตุ พ.ร.ป.เลือกตั้ง เขียนช่วงเวลาหาเสียงไว้ชัด ข้อยกเว้นตาม ม.65 อยู่นอกช่วงเวลากำหนด ย้ำต้องทำตามกฎหมาย

เมื่อวันที่ 5 ต.ค.2565 แหล่งข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการ การเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวถึงกรณีอดีต กกต.รายหนึ่ง เสนอให้ กกต.ออกหลักเกณฑ์ให้พรรค และนักการเมือง ช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติได้ แม้ในช่วง 180 วันก่อนครบวาระสภาได้ โดยอาศัยมาตรา 65 วรรคสาม ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  2561 นั้นว่า ในเรื่องการหาเสียงนั้นจะดูเพียงมาตรา 65 อย่างเดียวไม่ได้ จะต้องดูมาตรา 64 และมาตรา 68 ประกอบกันด้วย 

โดยในมาตรา 68 ระบุว่าให้ กกต. กำหนดวิธีการหาเสียงเลือกตั้งให้ผู้สมัคร และพรรคการเมืองต้องปฏิบัติ วิธีการหาเสียงเลือกตั้งดังกล่าวให้มีผลภายในกําหนดเวลา 

  • (1) ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งทั่วไปอันเนื่องมาจากการครบอายุของสภา ให้กระทำได้ ตั้งแต่ 180 วันก่อนวันครบอายุ จนถึงวันก่อนวันเลือกตั้ง 
  • (2)ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งทั่วไปอันเนื่องมาจากการยุบสภา หรือการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง ให้กระทำได้ตั้งแต่วันที่ยุบสภาหรือวันที่ตำแหน่งว่างลง แล้วแต่กรณีจนถึงวันก่อนวันเลือกตั้ง 
  • (3) ในกรณีมีการสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ ให้กระทำได้ตั้งแต่วันที่มีคำสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ จนถึงวันก่อนวันเลือกตั้ง 
  • (4) ในกรณีมีการสั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่ ผู้ใดจะหาเสียงเลือกตั้งมิได้ เว้นแต่ กกต.จะมีมติเป็นอย่างอื่นโดยคำนึงถึงความสุจริตและเที่ยงธรรม 

ขณะที่มาตรา 64 มีการระบุถึง การคำนวณค่าใช้จ่ายของผู้สมัครหรือพรรคการเมืองสำหรับการเลือกตั้งแต่ละครั้ง สอดคล้องกับระยะเวลาตามมาตรา 68 ทั้งกรณีที่เป็นการเลือกตั้งทั่วไปอันเนื่องมาจากการครบอายุของสภา ให้คำนวณค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไปตั้งแต่ 180 วันก่อนวันที่ กกต.ประกาศให้มีการเลือกตั้ง จนถึงวันเลือกตั้ง หรือกรณีที่เป็นการเลือกตั้งทั่วไปอันเนื่องมาจากการยุบสภา หรือการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง ให้คำนวณค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไปตั้งแต่วันที่ยุบสภาหรือวันที่ตำแหน่งว่างลง แล้วแต่กรณี จนถึงวันเลือกตั้ง ขณะที่มาตรา 65 นั้น ระบุว่าชัดเจนว่าใช้เมื่อพ้นเวลาที่กำหนดไว้ตามมาตรา 64 แล้ว 

แหล่งข่าว ระบุด้วยว่า การอ้างมาตรา 65 วรรคสามว่า สามารถไม่ใช้บังคับเมื่อมีเหตุสมควรตามจำนวน หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ กกต. กำหนดนั้น จึงอยู่นอกเหนือจากช่วงเวลาตามมาตรา 64 หมายความว่าในช่วง 180 วัน ช่วงเวลาหาเสียงตามมาตรา 64 ประกอบมาตรา 68 กระทำได้ตามที่กฎหมายกำหนดไว้เท่านั้น อย่างไรก็ตาม กกต.มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่รัฐสภาบัญญัติขึ้น จะไปกระทำอย่างอื่นที่ขัดกับกฎหมายไม่ได้

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์