"ประธานองคมนตรี" เปิดโครงการ “สานใจไทยสู่ใจใต้” รุ่น 39

"ประธานองคมนตรี" เปิดโครงการ “สานใจไทยสู่ใจใต้” รุ่น 39

"ประธานองคมนตรี" เปิดโครงการ “สานใจไทยสู่ใจใต้” รุ่น 39 หวังพัฒนาสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความสงบร่มเย็นสมานฉันท์

พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการ "สานใจไทย สูใจใต้" เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "สานใจไทยสูใจใต้" รุ่นที่ 39 ที่  สโมสรกองทัพบก โดยมี พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) และตัวแทนผู้บัญชาการเหล่าทัพ ร่วมพิธี

โครงการดังกล่าว พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ได้มอบให้มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ มูลนิธิรักเมืองไทย และมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ร่วมกับภาครัฐและเอกชน ดำเนินการนำเยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ มาพำนักกับครอบครัวอุปถัมภ์ ณ กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง 2548 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน ได้ดำเนินการติดต่อกันจำนวน 38 รุ่น

โดยมีเยาวชนที่ผ่านเข้าร่วมโครงการ "สานใจไทย สูใจใต้" มาแล้วจำนวน 8,985 คน และมีครอบครัวอุปถัมภ์เข้าร่วมโครงการฯ รุ่นละ 160 
ครอบครัว

สำหรับปีนี้โครงการ "สานใจไทย สูใจใต้" ดำเนินการจัดกิจกรรม รุ่นที่ 39 ระหว่างวันที่ 30 กันยายน -27 ตุลาคม 2565 มีเยาวชนจาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 320 คน เยาวชนที่นับถือศาสนาพุทธ จำนวน 47 คน เยาวชนที่นับถือศาสนาอิสลาม จำนวน 272 คน และเยาวชนที่นับ ถือศาสนาคริสต์ จำนวน 1 คน

โดยมีกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ประสบการณ์ทักษะอาชีพ และการพำนักกับครอบครัวอุปถัมภ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงเยาวชนเมื่อผ่านโครงการฯ ได้พัฒนาทัศนคติแนวคิดสู่การพัฒนาตนเองและครอบครัว เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการร่วมประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่ ร่วมกันพัฒนาสาธารณประโยชน์

นอกจากนั้นเครือข่ายเยาวชนได้รวมตัวกันเป็นสมาคมเยาวชน "สานใจไทย สู่ใจใต้" และชมรม เยาวชน "สานใจไทย สูใจใต้" 5 จังหวัด โดยมีเป้าหมายร่วมกันเพื่อพัฒนาสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความสงบร่มเย็นสมานฉันท์