โปรไฟล์ “นารี ตัณฑเสถียร” ผู้หญิงคนแรกของไทยเป็น“อัยการสูงสุด”

โปรไฟล์ “นารี ตัณฑเสถียร” ผู้หญิงคนแรกของไทยเป็น“อัยการสูงสุด”

เปิดโปรไฟล์ - ประวัติการศึกษา- สารพัดผลงาน “นารี ตัณฑเสถียร” ผู้หญิงคนแรกของไทย ดำรงตำแหน่ง “อัยการสูงสุด” มีผลตั้งแต่ 1 ต.ค. 65

เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 2565 ที่ผ่านมา ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศวุฒิสภา เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการอัยการ โดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง น.ส.นารี ตัณฑเสถียร อธิบดีอัยการ สํานักงานที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานอัยการสูงสุด ให้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุด (อสส.) คนที่ 17 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2565 เป็นต้นไป มีนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

ประวัติของ น.ส.นารี ตัณฑเสถียร มีรายละเอียด ดังนี้

  • การศึกษา 

ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, เนติบัณฑิตไทย พ.ศ.2523 ,ปริญญาโทด้านกฎหมายเปรียบเทียบ Howard University Wash, DC สหรัฐ อเมริกา ,ปริญญาโทด้านกฎหมายระหว่างประเทศ The American University, วอช ดีซี สหรัฐ อเมริกา,ปริญญาโทด้านกฎหมายการให้ความร่วมมือทางอาญาระหว่างประเทศ Vrije Universiteit of Brussel, Belgium (ทุนรัฐบาลเบลเยียม)

  • การทํางาน 

สํานักงานคดีอาญาธนบุรี, สํานักงานคดีอาญา สำนักงานอัยการสูงสุด ,สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานอัยการสูงสุด ,ทำหน้าที่ให้คำปรึกษากฎหมายแก่หน่วยงานภาครัฐ และเจรจาตรวจร่างสัญญาภาครัฐ-เลขานุการรองอัยการสูงสุด (นายตระกูล วินิจฉัยภาค,เลขานุการอัยการสูงสุด ,อัยการพิเศษฝ่ายสัญญาและหารือ3, รองอธิบดีอัยการ สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย ปัจจุบัน อธิบดีอัยการ สํานักงานที่ปรึกษากฎหมาย

  • ประสบการณ์การทำงาน การเป็นที่ปรึกษา และอาจารย์พิเศษ

ที่ปรึกษากฎหมายสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 2547 ถึงปัจจุบัน ,ที่ปรึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2549 ถึงปัจจุบัน ,ที่ปรึกษากฎหมายโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ,อาจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรปริญญาตรี และปริญญาโท 2552ถึงปัจจุบัน, อาจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

  • การทำงานในที่ประชุมเจรจาระหว่างประเทศ 

เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมกฎหมายอวกาศกับหน่วยงาน United Nations for Outer Space Activities กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ,ผู้แทนเข้าร่วมประชุมการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวข้องกับกฎหมาย (Nuclear Law) ของทบวงการพลังงานปรมาณู (IAEA) เกาหลี, อินโดนีเซีย, เวียดนาม, ออสเตรีย, สหรัฐอเมริกา, ฝรั่งเศส, ออสเตรเลีย (1999-2006)

ผู้แทนคณะผู้แทนในการเจรจาการซื้อก๊าซธรรมชาติจากประเทศพม่า ประเทศมาเลเซีย (พื้นที่พัฒนาร่วม) ,ผู้แทนในคณะผู้แทนไทยในการเจรจาและยกร่างสัญญาซื้อขาย LNG ก๊าซธรรมชาติเหลวเย็นระหว่าง บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) กับ บริษัท Pars LNG Ltd. ประเทศอิหร่าน / ฝรั่งเศส และ บริษัท Qatar Gas ประเทศกาตาร์ ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุดในการประชุมการบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สิน ทางปัญญาประเทศสหรัฐอเมริกา 2558

  • กรรมการบริหาร กรรมการ อนุกรรมการ คณะทำงาน 

เป็นกรรมการ ในคณะกรรมการประสานงานกำกับดูแลและติดตามผลการ ดำเนินการตามสัญญาให้สิทธิใช้ประโยชน์ศูนย์การค้าบริเวณสี่แยกปทุมวัน (อาคาร เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์) ตามมาตรา 43 และมาตรา 69(2) แห่ง พ.ร.บ.การให้เอกชนร่วมลงทุน ในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556

กรรมการในคณะกรรมการกำกับดูแลโครงการระบบรถไฟฟ้าสายสีม่วง บางใหญ่ -ราษฎร์บูรณะ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย,กรรมการในคณะกรรมการกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินการตามสัญญา ให้สิทธิใช้ประโยชน์โครงการให้สิทธิใช้ประโยชน์โครงการพัฒนาพื้นที่ หมอน 21-22(บริเวณหัวมุมสี่แยกสามย่าน)

อนุกรรมการคณะอนุกรรมการสัมปทานปิโตรเลียม กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ,อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการประสานความร่วมมือด้านพลังงานไฟฟ้า ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการกลั่นกรองร่างสัญญาโครงการระบบดาวเทียม เพื่อการสํารวจทรัพยากรธรรมชาติ (THEOS - 2) ,คณะทำงานพิจารณาสัญญาจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุของ สำนักงานสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ,อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการกลั่นกรองปัญหาการจ้างที่ปรึกษา และการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง (อทอ.)

กรรมการบริหารคณะกรรมการบริหารของคณะกรรมการ กฟผ. ,อนุกรรมการด้านกฎหมาย และระเบียบของการยางแห่งประเทศไทย การยางแห่งประเทศไทย ,อนุกรรมการบริหารสัญญาแบ่งปันผลผลิต กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ,อนุกรรมการพิจารณาข้อกฎหมายและร่างสัมปทานปิโตรเลียม กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

  • ดำรงตำแหน่งอนุญาโตตุลาการ 

เป็นอนุญาโตตุลาการ สำนักระงับข้อพิพาท สำนักงานศาลยุติธรรมข้อพิพาทหมายเลขดำที่ 11/2550 ของสถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักระงับข้อพิพาท ระหว่าง เทศบาลตำบลทับปุด ผู้เรียกร้อง กับ บริษัท เอเชียหรือเอเชีย อัลลายด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ผู้คัดค้าน ,เป็นอนุญาโตตุลาการ สำนักระงับข้อพิพาท สำนักงานศาลยุติธรรม ข้อพิพาท หมายเลขที่34/2554 ระหว่าง บริษัท แม็กพาย แอดวานซ์ ซัพพลาย จํากัด ผู้เรียกร้อง กับ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ผู้คัดค้าน

เป็นอนุญาโตตุลาการ สํานักงานสภาอนุญาโตตุลาการ สภาหอการการค้า แห่งประเทศไทย ข้อพิพาทหมายเลข ที่ 5/2553 ระหว่าง บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จํากัด (มหาชน) ฝ่ายผู้เรียกร้อง กับ การประปานครหลวง ฝ่ายผู้ถูกเรียกร้อง ,เป็นอนุญาโตตุลาการ สำนักระงับข้อพิพาท สำนักงานศาลยุติธรรม ข้อพิพาท หมายเลข ที่ 77/56 ระหว่าง บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จํากัด (มหาชน) กับบริษัท เทคนิบ เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด

เป็นอนุญาโตตุลาการ สำนักระงับข้อพิพาท สำนักงานศาลยุติธรรม ข้อพิพาท หมายเลขที่ 70/2557 ระหว่าง บริษัท จี แอนด์ พี แอสเซ็ท โฮลดิ้ง จำกัด ผู้เรียกร้อง กับ บริษัท ธวัชชัยดีไซน์ จำกัด ผู้คัดค้าน ,เป็นอนุญาโตตุลาการ ของสถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักระงับข้อพิพาท ข้อพิพาทหมายเลขดำที่ 31-2556 ระหว่าง บริษัท ศรีสยามมงคล (อุดมสุข) จำกัด ผู้เรียกร้อง กับ บริษัท วาย แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด ที่ 1 บริษัท เอ อี เอเชีย จำกัด ที่ 2 ผู้คัดค้าน

  • การฝึกอบรม 

หลักสูตรการป้องกันอาชญากรรมประเทศญี่ปุ่น องค์การ UNAFEI ประเทศญี่ปุ่น ,โครงสร้างกฎหมายพลังงานนิวเคลียร์ ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ ประเทศออสเตรีย ,หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วปอ. 2553(หมู่สิงโต)

หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน รุ่นที่ 3 ,หลักสูตรวิทยาลัยการพลังงาน รุ่นที่ 7,หลักสูตร ROLD รุ่นที่ 3สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ,หลักสูตร “นักบริหารงานยุติธรรมระดับสูง” รุ่นที่ 11/1 ,สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ หลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ 9

  • ผลงานด้านวิชาการ 

การเขียนบทความ ได้เเก่ “สัญญาของรัฐ” 72 ปี ครูผู้อุทิศเพื่อวิชาชีพ กฎหมาย : ศาสตราจารย์พิเศษประสิทธิ์ โฆวิไลกูล, คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2558 ,“สำนักงานอัยการสูงสุดกับงานสัญญาของรัฐ” วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ปีที่ 38ฉบับที่ 1

  • รางวัล และผลงานดีเด่นที่ได้รับ 

รางวัล “ฬ ดีเด่น” จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะศิษย์เก่าดีเด่น และสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย ได้รับคัดเลือกให้เป็น “สตรีไทยดีเด่น ประเภทสรรหา ประจําปี 2565 " โดยสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์