โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง "นารี ตัณฑเสถียร" เป็นอัยการสูงสุด

โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง "นารี ตัณฑเสถียร" เป็นอัยการสูงสุด

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งฯ "นารี ตัณฑเสถียร" เป็นอัยการสูงสุด

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศวุฒิสภาเรื่อง แต่งตั้งข้าราชการอัยการ

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นางสาวนารี ตัณฑเสถียร อธิบดีอัยการ สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานอัยการสูงสุด ให้ดำรงตำแหน่ง อัยการสูงสุด สำนักงานอัยการสูงสุด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2565
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พรเพชร วิชิตชลชัย
ประธานวุฒิสภา

โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง "นารี ตัณฑเสถียร" เป็นอัยการสูงสุด

ที่มา - ราชกิจจานุเบกษา 

โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง "นารี ตัณฑเสถียร" เป็นอัยการสูงสุด

ประวัติ น.ส.นารี ตัณฑเสถียร อัยการสูงสุด (อสส.) คนใหม่

ที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการอัยการ (ก.อ.) เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 2565  มีมติเอกฉันท์ เห็นชอบให้ น.ส.นารี ตัณฑเสถียร อธิบดีอัยการ สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุด (อสส.) คนใหม่ เนื่องจากนายสิงห์ชัย ทนินซ้อน อสส.คนปัจจุบัน จะมีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และตามกฎหมายจะต้องพ้นจากตำแหน่ง อสส.ไปดำรงตำแหน่งอัยการอาวุโส ตามมาตรา 39 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553

น.ส.นารี ตัณฑเสถียร ว่าที่ อสส.คนที่ 17
สำเร็จการศึกษา

  • นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • เนติบัณฑิตไทย
  • ปริญญาโท ด้านกฎหมายเปรียบเทียบ Howard University, Wash, DC USA
  • ปริญญาโท ด้านกฎหมายระหว่างประเทศ The American University Wash, DC USA
  • ปริญญาโท ด้านกฎหมายการให้ความร่วมมือทางอาญาระหว่างประเทศ Vrije Unversity of Brussel, Belgium (ทุนรัฐบาลเบลเยียม)

ผลงานโดดเด่น เช่น คดีเพชรซาอุฯ คดีฆ่าเจ้าหน้าที่การทูตซาอุฯ สัญญาเกี่ยวกับพลังงาน สัญญาเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ สัญญาร่วมลงทุน สัญญาการจัดหาวัคซีนและยารักษาโรคระบาดโควิด-19 และได้รับเลือกเป็น ก.อ. ผู้ทรงคุณวุฒิ (ประเภทข้าราชการอัยการชั้น 5 ขึ้นไป) 2 สมัย