เช็คที่นี่! ยลโฉมสมบัติ 4 รองนายก “เมืองพัทยา” ป้ายแดง

เช็คที่นี่! ยลโฉมสมบัติ 4 รองนายก “เมืองพัทยา” ป้ายแดง

เปิดทรัพย์สิน 4 รองนายก “เมืองพัทยา” เข้ารับตำแหน่งป้ายแดง “วุฒิศักดิ์” 5.7 ล้าน มีรายได้จากธุรกิจพี่เมีย 6 ล้านบาท “มาโนช” 24.9 ล้านบาท “กฤษณะ” 16.3 ล้านบาท ไร้รายได้ “ทิฐิพันธ์” 38.5 ล้านบาท รายได้ธุรกิจครอบครัว 1.5 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 8 ก.ย. 2565 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน รองนายกเมืองพัทยา รวม 4 ราย กรณีเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 2565 ภายหลังการเลือกตั้งนายกและสมาชิกเมืองพัทยา เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2565 ที่ผ่านมา ดังนี้

  • นายวุฒิศักดิ์ เริ่มกิจการ

แจ้งมีทรัพย์สิน 5,064,273 บาท ได้แก่ เงินฝาก 744,273 บาท ที่ดิน 3 ล้านบาท ยานพาหนะ 1.8 ล้านบาท สิทธิและสัมปทาน 60,000 บาท มีหนี้สิน 763,055 บาท (เป็นเงินเบิกเกินบัญชี)

มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 6,279,654 บาท เป็นเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง 279,654 บาท รายได้จากธุรกิจครอบครัวพี่ชายคู่สมรส 6 ล้านบาท มีรายจ่ายรวม 5.5 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว 2.5 ล้านบาท ค่าเล่าเรียนบุตรในต่างประเทศ 3 ล้านบาท

นายวุฒิศักดิ์ แจ้งข้อมูลการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในรอบปีภาษีที่ผ่านมา มีเงินได้พึงประเมิน ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 40 (1)-(8) จำนวน 153,318 บาท

ส่วนนางสุชาดา เริ่มกิจการ คู่สมรส มีทรัพย์สิน 163,848 บาท ได้แก่ เงินฝาก 123,848 บาท สิทธิและสัมปทาน 40,000 บาท มีหนี้สิน 39,413 บาท (เป็นเงินเบิกเกินบัญชี) แจ้งว่าไม่มีรายได้ มีรายจ่ายรวม 3.6 แสนบาท

รวมทั้งคู่มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 5,768,122 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 802,468 บาท

สำหรับนายวุฒิศักดิ์ เคยดำรงตำแหน่งรองนายกเมืองพัทยามาแล้วก่อนหน้านี้ ระหว่างวันที่ 20 ก.ย. 2564-25 มี.ค. 2565

เช็คที่นี่! ยลโฉมสมบัติ 4 รองนายก “เมืองพัทยา” ป้ายแดง

  • นายมาโนช หนองใหญ่

ระบุสถานะว่า หย่า เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 2554 มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 24,926,607 บาท เป็นเงินฝาก 6,799,607 บาท ที่ดิน 13,667,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 2.7 ล้านบาท ยานพาหนะ 1,760,000 บาท ไม่มีหนี้สิน

มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 4,046,480 บาท เป็นเงินเดือนจากเมืองพัทยา 546,480 บาท ขายที่ดิน 3.5 ล้านบาท มีรายจ่ายรวม 204,400 บาท 

นายมาโนช แจ้งข้อมูลการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในรอบปีภาษีที่ผ่านมา มีเงินได้พึงประเมิน ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 40 (1)-(8) จำนวน 546,580 บาท

สำหรับนายมาโนช ก่อนหน้านี้ระหว่างปี 2559-2564 เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท พัทยานครทรานสปอร์ต จำกัด ปี 2561-2562 เป็นที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา ปี 2562-2565 เป็นรองนายกเมืองพัทยา

เช็คที่นี่! ยลโฉมสมบัติ 4 รองนายก “เมืองพัทยา” ป้ายแดง

  • นายกฤษณะ บุญสวัสดิ์

แจ้งมีทรัพย์สิน 8,381,362 บาท ได้แก่ เงินฝาก 1,931,362 บาท เงินลงทุน 4.5 แสนบาท ที่ดิน 3 ล้านบาท ยานพาหนะ 1.5 ล้านบาท ทรัพย์สินอื่น (ราคาตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไป) 1.5 ล้านบาท มีหนี้สิน 3,984,276 บาท

ส่วนนางปวริศา บุญสวัสดิ์ คู่สมรส มีทรัพย์สิน 8,000,445 บาท ได้แก่ เงินสด 3.3 แสนบาท เงินฝาก 4,522,488 บาท เงินลงทุน 3,147,956 บาท ทรัพย์สินอื่น 3.2 ล้านบาท ไม่มีหนี้สิน

ทั้งนายกฤษณะ และนางปวริศา มิได้แจ้งข้อมูลในส่วนของรายได้ต่อปี แต่แจ้งในส่วนของรายจ่าย แบ่งเป็นของนายกฤษณะ 541,000 บาท นางปวริศา 3 แสนบาท และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 1 แสนบาท

รวมทั้งคู่มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 16,381,808 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 3,984,276 บาท

เช็คที่นี่! ยลโฉมสมบัติ 4 รองนายก “เมืองพัทยา” ป้ายแดง

  • น.ส.ทิฐิพันธ์ เพ็ชรตระกูล

แจ้งสถานะว่าโสด มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 38,525,069 บาท ได้แก่ เงินฝาก 16,357,761 บาท เงินลงทุน 436,785 บาท ที่ดิน 1,232,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 6,240,000 บาท ยานพาหนะ 1,910,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 38,022 บาท ทรัพย์สินอื่น 12,310,500 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 5,060,895 บาท เป็นเงินเบิกเกินบัญชี 130,362 บาท เงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น 4,930,532 บาท

มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 2,136,000 บาท เป็นเงินเดือน เงินประจำ 636,000 บาท รายได้จากธุรกิจครอบครัว 1.5 ล้านบาท มีรายจ่ายรวม 1,592,495 บาท 

น.ส.ทิฐิพันธ์ แจ้งข้อมูลการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในรอบปีภาษีที่ผ่านมา มีเงินได้พึงประเมิน ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 40 (1)-(8) จำนวน 636,000 บาท

สำหรับ น.ส.ทิฐิพันธ์ ก่อนหน้านี้ระหว่างปี 2562-2564 เคยเป็นเลขานุการประจำคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การท่องเที่ยวฯ สภาผู้แทนราษฎร นอกจากนี้ระหว่างปี 2551-ปัจจุบัน เป็นผู้จัดการทั่วไปโรงเรียนสาธิตอุดมศึกษา

เช็คที่นี่! ยลโฉมสมบัติ 4 รองนายก “เมืองพัทยา” ป้ายแดง