ทรัพย์สิน 64 ล้าน! “กฤษฎา จีนะวิจารณะ” นั่งปลัดคลังครบ 3 ปี รายได้รวม 18.4 ล้าน

ทรัพย์สิน 64 ล้าน! “กฤษฎา จีนะวิจารณะ” นั่งปลัดคลังครบ 3 ปี รายได้รวม 18.4 ล้าน

ยลโฉมทรัพย์สิน 64 ล้านบาท! “กฤษฎา จีนะวิจารณะ” นั่งเก้าอี้ “ปลัดกระทรวงการคลัง” ครบ 3 ปี เก็บเงินฝาก 45 ล้านบาท ขับ Volkswagen คันละ 3.1 ล้านบาท รายได้รวมกว่า 18.4 ล้านบาท เบี้ยประชุม 9.8 ล้านบาท เงินรางวัลกรมศุลฯ 5.6 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 2565 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงหลายราย รายชื่อน่าสนใจ นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ กรณีดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงการคลัง ครบ 3 ปี

นายกฤษฎา แจ้งสถานะว่า หย่า เมื่อ 2 ก.พ. 2555 มีบุตร 3 ราย รายแรกบุตรชาย อายุ 32 ปี บุตรชายคนกลาง อายุ 30 ปี และบุตรสาวคนเล็ก อายุ 23 ปี

เจ้าตัวแจ้งมีทรัพย์สินทั้งสิ้น 64,379,887 บาท ได้แก่ เงินฝาก 45,691,574 บาท เงินลงทุน 8,618,313 บาท ที่ดิน 2 ล้านบาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง (ห้องชุด 2 ห้อง) 4,890,000 บาท ยานพาหนะ 1 คัน (รถยนต์ Volkswagen) 3,180,000 บาท มีหนี้สิน 374,405 บาท เป็นเงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น

มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 18,426,021 บาท เป็นเงินเดือน 1,943,627 บาท เงินประจำตำแหน่ง 252,000 บาท ค่าตอบแทนตำแหน่ง 252,000 บาท ค่าตอบแทนรถประจำตำแหน่ง 492,000 บาท เบี้ยประชุม 9,807,014 บาท เงินรางวัลกรมศุลกากร 5,679,379 บาท มีรายจ่ายรวม 1,969,240 บาท จำนวนนี้เป็นเงินบริจาค 927,000 บาท

ทรัพย์สิน 64 ล้าน! “กฤษฎา จีนะวิจารณะ” นั่งปลัดคลังครบ 3 ปี รายได้รวม 18.4 ล้าน

ปัจจุบัน นายกฤษฎา ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงคลัง พร้อมกับเป็นประธานคณะกรรมการในหน่วยงานดังนี้ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย กองทุนวินาศภัย กองทุนการออมแห่งชาติ และกองทุนประกันชีวิต ขณะเดียวกันยังเป็นกรรมการในหน่วยงานรัฐ ได้แก่ สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

นอกจากนี้ยังเป็นประธานกรรมการธนาคารกรุงไทย ประธานกรรมการบริษัท โรงแรมเอราวัณ จำกัด (มหาชน) และเป็นกรรมการบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) และกรรมการบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ก่อนหน้านี้ระหว่างปี 2555-2557 เป็นที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน กระทรวงการคลัง ปี 2557-2560 เป็น ผอ.สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ปี 2560-2561 เป็นอธิบดีกรมสรรพสามิต และปี 2561-2562 เป็นอธิบดีกรมศุลกากร