สภาฯ พิจารณาร่างพ.ร.บ.งบฯ66 แล้ว "อาคม" แจง ทำงบตอบโจทย์แก้ปัญหาปท.

สภาฯ พิจารณาร่างพ.ร.บ.งบฯ66 แล้ว "อาคม" แจง ทำงบตอบโจทย์แก้ปัญหาปท.

สภาฯ พิจารณาร่างพ.ร.บ.งบฯ66 วงเงิน3.185ล้านล้านบาทวันแรกแล้ว "อาคม" นำทีมแจงรายงาน หั่นงบ 7,644ล้านบาท ให้เพิ่มหลายหน่วยงาน เน้นการแก้ปัญหา-ถ่ายโอนภารกิจ สธ. ให้ อบจ.

           เมื่อเวลา  10.02 น. การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ เป็นประธานการประชุมได้เข้าสู่วาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วงเงิน 3.185ล้านล้านบาท วาระสอง เป็นวันแรก

 

 

           โดยนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง ฐานะประธานกมธ.ฯ เสนอรายงานต่อที่ประชุมว่า กมธ. ได้มีมติปรับลด 7,644 ล้านบาท โดยได้พิจารณาปรับลดจากโครงการฝึกอบรมสัมมนา จ้างเหมาบริการ จ้างที่ปรึกษา ประชาสัมพันธ์ การเดินทางไปราชการต่างประเทศ รายการที่มีผลดำเนินการล่าช้ากว่าแผนและใช้จ่ายไม่ทันในปีงบประมาณหรือรายการผูกพันงบประมาณเดิมต่ำกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

 

           นายอาคม กล่าวด้วยว่า ขณะที่การเพิ่มงบประมาณ ตามวงเงินที่ปรับลดได้ จัดสรรให้กับ กระทรวงศึกษาธิการ ,​กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, กระทรวงวัฒนธรรม, ส่วนราชการไม่สังกัดนายกฯ​,​กระทรวงมหาดไทย , และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 240 หน่วยรับงบประมาณ เพื่ออุดหนุนจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ เรียนฟรี 15 ปี ขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้นอุดหนุนงบประมาณส่วนของการพัฒนาคุณภาพ ด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัย ที่โอนให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 49 จังหวัด

 

           นายอาคม กล่าวด้วยว่า สำหรับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ปรับปรุงการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวและเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เพื่อบรรเทาภาวะหนี้สินของเกษตรกร   นอกจากนั้นยังอนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณ จากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นงบบุคลากรภาครัฐ 4,092 ล้านบาท อุดหนุนให้ อบจ.  เพื่อรองรับการถ่ายโอนบุคลากรสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา และ รพ.สต.ให้อบจ. 49 จังหวัด

 

 

           "กมธ.ให้ความสัมฤทธิ์กับการใช้จ่ายงบประมาณที่สอดคล้องกับการขับเคลื่อนของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท รวมถงร่างแผนแม่บทการพัฒนาประเทศฉบับที่ 13 แผนการปฏิรูปประเทศ และนโยบายสำคัญของรัฐบาล รวมถึงมุ่งเป้าต่อการแก้ปัญหาความยากจน สอดคล้องกับสภาพการณ์เศรษฐกิจภายในและภายนอกประเทศ มีข้อสังเกตที่รัฐบาล ลดการกู้เงิน และเพิ่มรายได้ ปรับปรุงการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ” นายอาคม กล่าว