"วุฒิสภา" เห็นชอบ "พล.ต.อ.ณัฐธร" นั่ง กสทช.

"วุฒิสภา" เห็นชอบ "พล.ต.อ.ณัฐธร" นั่ง กสทช.

‘วุฒิสภา’ ไม่เอา ‘อภิรัฐ’ อ.วิศวะ มข. นั่งกก.กสทช. ให้ผ่านแค่ ‘พล.ต.อ.ณัฐธร’ จาก สตช. หลังประชุมและลงคะแนนลับ เพื่อชี้ขาด

         ในการประชุมวุฒิสภา ที่มีพล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่ 1 ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ตามที่คณะกรรมาธิการ (กมธ.) สามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ กสทช.

 

           โดยเป็นการประชุมลับและลงคะแนนลับให้บุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ กสทช. (ด้านกิจการโทรคมนาคม) คือ นายอภิรัฐ ศิริราธิวัตร อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้ ผลการออกเสียงปรากฏว่า ที่ประชุมให้ไม่ความเห็นชอบด้วยคะแนน 137 ต่อ 18 คะแนน และไม่ออกเสียง 24 คะแนน จึงถือว่า นายอภิรัฐ ไม่ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภา เนื่องจากได้รับคะแนนเสียงไม่เกินกึ่งหนึ่งของ ส.ว.ที่มีอยู่

        ด้านบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ กสทช. (ด้านอื่นๆ ที่จะยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช. (ด้านกฎหมาย)) คือ พล.ต.อ.ณัฐธร เพราะสุนทร ข้าราชการบำนาญ สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) ทั้งนี้ ผลการออกเสียงปรากฏว่า ที่ประชุมให้ความเห็นชอบด้วยคะแนน 146 ต่อ 24 คะแนน และไม่ออกเสียง 9 คะแนน จึงถือว่าพล.ต.อ.ณัฐธร ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภา เนื่องจากได้รับคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของ ส.ว.ที่มีอยู่