กกต.ข้างมากไม่ติดใจร่าง พ.ร.ป.พรรคการเมืองฯ ส่งกลับสภา

กกต.ข้างมากไม่ติดใจร่าง พ.ร.ป.พรรคการเมืองฯ ส่งกลับสภา

กกต.เสียงข้างมาก ไม่ติดใจร่าง พ.ร.ป.พรรคการเมืองฯ ส่งกลับสภา แต่เสียงข้างน้อยติงมาตรา 8, 9, 10 ขัด รธน. เหตุสมาชิกพรรคไม่ได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง

จากกรณีรัฐสภาได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่…) พ.ศ. …. เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 2565 และประธานรัฐสภาได้ส่งร่าง พ.ร.ป.พรรคการเมืองฯ ฉบับดังกล่าว ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพื่อให้ความเห็นตามมาตรา 132 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 นั้น

เมื่อวันที่ 16 ส.ค. 2565 คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีหนังสือ ด่วนที่สุด เลขที่ ลต 0015/11325 ลงวันที่ 16 ส.ค. 2565 ถึงประธานรัฐสภา แจ้งว่า กกต.เสียงข้างมากไม่มีข้อทักท้วงต่อร่าง พ.ร.ป.พรรคการเมืองฯ ฉบับดังกล่าว แต่อย่างใด 

กกต.ข้างมากไม่ติดใจร่าง พ.ร.ป.พรรคการเมืองฯ ส่งกลับสภา

อย่างไรก็ดี กกต.เสียงข้างน้อยมีข้อทักท้วงว่า มาตรา มาตรา 8 มาตรา 9 และมาตรา 10 แห่งร่าง พ.ร.ป.พรรคการเมืองฯ ฉบับดังกล่าวขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 45 มาตรา 90 และมาตรา 258 (ก) (2) เนื่องจากสมาชิกพรรคการเมืองไม่ได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาด้วยอย่างแท้จริง