โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร 19,261 ราย

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร 19,261 ราย

ราชกิจจานุเบกษา เผยอพร่ประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร ที่มีความรู้ความสามารถ มีความประพฤติดี และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยอุตสาหะตลอดมา จำนวน 19,261 ราย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร ความว่า

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศตำรวจชั้นสัญญาบัตรให้แก่ข้าราชการตำรวจที่มีความรู้ความสามารถ มีความประพฤติดี และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอุตสาหะตลอดมาจำนวน 19,261 ราย ดังนี้

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

 

 

1. ว่าที่ร้อยตํารวจโท สุรฤทธิ์ พลังฤทธิ์ เป็น ร้อยตํารวจโท ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561

2. ว่าที่ ร้อยตํารวจเอก เดชขุนบุรุษ เป็น ร้อยตํารวจเอก ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562

3. ว่าที่ ร้อยตํารวจตรีเกียรติ ศักดิ์โสภา เป็น ร้อยตํารวจตรี ตั้งแต่ วันที่ 31 มีนาคม 2563

4. ว่าที่ ร้อยตํารวจตรีเจตนิพิฐ ถนนทอง เป็น ร้อยตํารวจตรี

5. ว่าที่ ร้อยตํารวจตรี ณัฐชนน บุญเจริญ เป็น ร้อยตํารวจตรี

6. ว่าที่ ร้อยตํารวจตรี พีรวัส สองจันทร์ เป็น ร้อยตํารวจตรี

7. ว่าที่ ร้อยตํารวจตรี พีรสรณ์ สะเริญรัมย์ เป็น ร้อยตํารวจตรี

8. ว่าที่ ร้อยตํารวจตรี สุรยุทธ หลวงพิทักษ์ เป็น ร้อยตํารวจตรี

ทั้ง 5 รายนี้ ตั้งแต่ วันที่ 10 เมษายน 2563

9. ว่าที่ร้อยตํารวจตรีหญิง ปาลินรดา รอดบางยาง เป็น ร้อยตํารวจตรีหญิง ตั้งแต่ วันที่ 16 เมษายน 2563

10. ว่าที่ร้อยตํารวจตรี ฉัตรธาร ลิ้มอุปถัมภ์ เป็น ร้อยตํารวจตรี

 

คลิกอ่านฉบับเต็มที่นี่