โปรดเกล้าฯ "แต่งตั้งข้าราชการอัยการ" ให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 1,201 ราย

โปรดเกล้าฯ "แต่งตั้งข้าราชการอัยการ" ให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 1,201 ราย

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง "แต่งตั้งข้าราชการอัยการ" ให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 1,201 ราย

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง แต่งตั้งข้าราชการอัยการ ความว่า

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม "แต่งตั้งข้าราชการอัยการ" ให้ดำรงตำแหน่งต่างๆจำนวน 1,201 ราย ดังนี้

1. นายจรูญ ธีรนานนท์ อธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น 6) สำนักงานคดีปกครองขอนแก่น ดำรงตำแหน่ง อธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น 6) สำนักงานคดีปกครองสุพรรณบุรี

2. นายสุรพันธ์ กิจพ่อค้า อธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น 6) สำนักงานคดีปกครองสุพรรณบุรี ดำรงตำแหน่ง อธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น 6) สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริต

3. นายสุธน จารุพันธ์ รองอธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น 6) สำนักงานคดียาเสพติด ดำรงตำแหน่ง อธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น 6) สำนักงานคดีปกครองขอนแก่น

4. นายประเสริฐ กาญจนอุทัย รองอธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น 6) สำนักงาน คดีปราบปรามการทุจริตภาค 4 ดำรงตำแหน่ง รองอธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น 6) สำนักงาน คดียาเสพติด

5. นายสมชาย แสงสว่าง อัยการพิเศษฝ่าย (ข้าราชการอัยการชั้น 6) ส านักงานคดีแรงงาน ภาค 4 ดำรงตำแหน่ง รองอธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น 6) สำนักงานคดีปราบปราม การทุจริตภาค 4

6. นายเธียรไท วานิชชยุตพงศ์ อัยการพิเศษฝ่าย (ข้าราชการอัยการชั้น 6) สำนักงาน คดีปราบปรามการทุจริตภาค 4 ดำรงตำแหน่ง อัยการพิเศษฝ่าย (ข้าราชการอัยการชั้น 6 ) สำนักงาน คดีแรงงานภาค 4

7. นายวัลลภ พลัดเมือง อัยการพิเศษฝ่าย (ข้าราชการอัยการชั้น 6) สำนักงานคดีปกครอง ดำรงตำแหน่ง อัยการพิเศษฝ่าย (ข้าราชการอัยการชั้น 6) สำนักงานคดีปกครองนครราชสีมา

8. นายวิเชตร แสนคำ อัยการพิเศษฝ่าย (ข้าราชการอัยการชั้น 6) สถาบันพัฒนา ข้าราชการฝ่ายอัยการ ดำรงตำแหน่ง อัยการพิเศษฝ่าย (ข้าราชการอัยการชั้น 6) สำนักงาน คดีปราบปรามการทุจริตภาค 4

9. นายสมชาย ชัยรัตน์ อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น 6) สำนักงาน คดีปกครองพิษณุโลก ดำรงตำแหน่ง อัยการพิเศษฝ่าย (ข้าราชการอัยการชั้น 6) สำนักงาน คดีปกครอง

10. นายธีระพงศ์ ศานติมารค อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น 6) สำนักงาน คดีปกครองสงขลา ดำรงตำแหน่ง อัยการพิเศษฝ่าย (ข้าราชการอัยการชั้น 6) สำนักงานอัยการสูงสุด

11. นายทินพันธุ์ พรหมเกื้อ ณ พัทลุง อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น 6) สำนักงานคดีศาลแขวง ดำรงตำแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น 6) สำนักงาน คดียาเสพติด

12. นายวีระศักดิ์ มณีเนตร อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น 6) สำนักงาน คดีปราบปรามการทุจริตภาค 4 ดำรงตำแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น 6) สำนักงานคดีศาลสูงภาค 4

13. เรืออากาศโท สงวน สวัสดิ์วงค์ อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น 6) สำนักงานคดีปกครองเชียงใหม่ ดำรงตำแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น 6) สำนักงานคดีศาลสูงภาค 5

14. นายพลสิทธิ์ คำสอน อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น 6) สำนักงาน อัยการภาค 1 ดำรงตำแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น 6) สำนักงานคดีศาลสูง ภาค 1

15. นายวรพจน์ วิยาภรณ์ อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น 6) สำนักงาน คดีปกครอง ดำรงตำแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น 6) สำนักงานคดีศาลสูง ภาค 1

 

คลิกอ่านฉบับเต็ม