โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ขรก.ตุลาการ ให้ดำรงตำแหน่งในศาลต่างๆ 1,291 ราย

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ขรก.ตุลาการ ให้ดำรงตำแหน่งในศาลต่างๆ 1,291 ราย

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการตุลาการ ให้ดำรงตำแหน่งในศาลต่าง ๆ จำนวน 1,291 ราย

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตุลาการ ความว่า

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการตุลาการ ให้ดํารงตําแหน่ง ในศาลต่าง ๆ จํานวน 1,291 ราย ดังนี้

1. นายวีระเวช ลีฬหะบํารุง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลจังหวัดนนทบุรี ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาธนบุรี

2. นายพีระศักดิ์ ใจเสงี่ยม ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญากรุงเทพใต้ ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาตลิ่งชัน

3. นางอมร กีรติชัยวัตร ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะ ในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

4. นายภราดร อาสาสรรพกิจ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลจังหวัดธัญบุรี ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1

5. นายธีร์รัฐ บุนนาค ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญากรุงเทพใต้ ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาธนบุรี

6. นายภูมิวุฒิ พุทธสุอัตตา ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแรงงานกลาง ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

7. นายศิระ โกสิยารักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่งมีนบุรี ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์

8. นายสุธรรม จุลิรัชนีกร ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะ ในศาลภาษีอากรกลาง

9. นายสันทัศน์ นิภาวงศ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญามีนบุรี ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาธนบุรี

10. นายพรชัย หวังประเสริฐกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค 2 ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

11. นายสมเกียรติ ฑีฆาอุตมากร ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่งตลิ่งชัน ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจําสํานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1

12. นายวิทยา จันทร์ชื่น ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลจังหวัดนนทบุรี ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

13. นายโพธิ์โพยม มนพลับ ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ประจําสํานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5

14. นายศักดิ์สิทธิ์ สุขสาคร ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแรงงานกลาง ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง

อ่านรายชื่อทั้งหมด