กกต.รับรองทางการ “เดชทวี” ผู้สมัคร “เสรีรวมไทย” เป็น ส.ส.ลำปาง เขต 4

กกต.รับรองทางการ “เดชทวี” ผู้สมัคร “เสรีรวมไทย” เป็น ส.ส.ลำปาง เขต 4

กกต.ประกาศรับรองผลเลือกตั้งซ่อมลำปาง “เดชทวี ศรีวิชัย” ผู้สมัคร “พรรคเสรีรวมไทย” เป็น ส.ส. เขต 4 อย่างเป็นทางการแล้ว

เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 2565 มีรายงานข่าวแจ้งว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เสนอรายงานผลการเลือกตั้ง และผลการตรวจสอบเบื้องต้นการจัดการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ลำปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนตำแหน่งที่ว่าง เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2565 ที่ผ่านมา ให้ที่ประชุม กกต.พิจารณา 

โดยที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นควรประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ส.ลำปาง เขต 4 ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.  2561 มาตรา 127  โดยนายเดชทวี ศรีวิชัย ผู้สมัครรับเลือกตั้ง หมายเลข 1 พรรคเสรีรวมไทย เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้ง

ทั้งนี้การประกาศผลดังกล่าว ไม่เป็นการตัดหน้าที่และอำนาจ ของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะดำเนินการสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่า มีการกระทำการทุจริตในการเลือกตั้ง หรือการเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ไม่ว่าจะได้ประกาศผลการเลือกตั้งแล้วหรือไม่ก็ตาม

ในการนี้ สำนักงาน กกต. ขอแจ้งให้ผู้ได้รับการเลือกตั้ง เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามประกาศดังกล่าว มารับหนังสือรับรองการได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิก สภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (ส.ส. 6/4 )  นับแต่วันที่ 26 ก.ค. เป็นต้นไป  ไม่เว้นวันหยุดราชการ ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ที่สำนักบริหารการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ 1 ชั้น 5 สำนักงาน กกต. อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

กกต.รับรองทางการ “เดชทวี” ผู้สมัคร “เสรีรวมไทย” เป็น ส.ส.ลำปาง เขต 4