เปิดคำพิพากษาศาลปกครองสั่งถอนมติ กก.คัดเลือกฯ-ประกาศ รฟม.ปมรถไฟฟ้าสีส้ม

เปิดคำพิพากษาศาลปกครองสั่งถอนมติ กก.คัดเลือกฯ-ประกาศ รฟม.ปมรถไฟฟ้าสีส้ม

“บีทีเอส” ชนะ! เปิดคำพิพากษา ศาลปกครองกลาง เพิกถอนมติคณะกรรมการคัดเลือกฯร่วมลงทุนรัฐ-เอกชน พ่วงประกาศ รฟม. “โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม” เหตุยังเหลือคดีข้อพิพาทแก้หลักเกณฑ์ลงทุน อยู่ในการพิจารณาศาล ปค.สูงสุด

เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 2565 ศาลปกครองกลาง อ่านคำพิพากษา คดีหมายเลขดำที่ 850/2564 หมายเลขแดงที่ 1455/2565 ระหว่างบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ “บีทีเอส” เป็นผู้ฟ้องคดี และคณะกรรมการคัดเลือก ตามมาตรา 36 แห่ง พ.ร.บ.การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ.2562 โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนท์-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ที่ 1 และการรถไฟฟ้าขนส่งมวชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ที่ 2 เป็นผู้ถูกฟ้องคดี 

กรณีคณะกรรมการคัดเลือกฯ เห็นชอบให้ยกเลิกประกาศเชิญชวนการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม และการยกเลิกคัดเลือกเอกชนตามประกาศเชิญชวนฯดังกล่าว  และเพิกถอนประกาศ รฟม. เรื่อง ยกเลิกประกาศเชิญชวนการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม และการยกเลิกคัดเลือกเอกชนตามประกาศเชิญชวนฯดังกล่าว ลงวันที่ 3 ก.พ. 2564 เป็นเหตุให้ “บีทีเอส” ได้รับความเสียหาย

โดยศาลปกครองกลางพิพากษาเพิกถอนมติของคณะกรรมการคัดเลือกฯ ที่เห็นชอบให้ยกเลิกประกาศเชิญชวนการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มฯ ลงวันที่ 3 ก.ค. 2563 และยกเลิกการคัดเลือกเอกชนตามประกาศเชิญชวนฯ ดังกล่าว และเพิกถอนประกาศของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เรื่อง ยกเลิกประกาศเชิญชวนการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มฯ และยกเลิกการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนตามประกาศเชิญชวนดังกล่าว ลงวันที่ 3 ก.พ. 2564 ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการคัดเลือกฯ มีมติ และตั้งแต่วันที่ รฟม. มีประกาศดังกล่าว

ศาลปกครองให้เหตุผลว่า แม้ข้อเท็จจริงจะปรากฏตามรายงานการประชุมของคณะกรรมการคัดเลือกฯ ในวันที่ 3 ก.พ.2564 ว่า การมีมติยกเลิกกาคัดเลือกดังกล่าวเพื่อช่วยลดหรือแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งในการดำเนินการโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ - มีนบุรี (สุวินทวงศ์) แต่ปรากฏเพียงความเห็นของ รฟม. ในเรื่องนี้ว่าเอกชนผู้ซื้อเอกสารประกวดราคา และ “บีทีเอส” ไม่มีความเสียหายใดใดจากการยกเลิกการคัดเลือกดังกล่าว เนื่องจากเหตุแห่งคดีพิพาทสิ้นสุด และจะคืนซองข้อเสนอ หลักประกันซอง และเงินค่าธรรมเนียมการประเมินข้อเสนอ เงินค่าซื้อเอกสาร คืนเอกชนทุกรายเท่านั้น 

โดยมิได้คำนึงถึงข้อเท็จจริงที่ว่า ข้อพิพาทเกี่ยวกับการความชอบด้วยกฎหมายของการแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ลงทุนในโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ - มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง ดังนั้นการที่ คณะกรรมการคัดเลือกฯ และ รฟม.ประกาศยกเลิกการประมูลโดยไม่เปิดให้ บีทีเอส หรือผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ได้แสดงความคิดเห็นเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงเพื่อมาช่วยลดหรือแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งในการดำเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ - มีนบุรี (สุวินทวงศ์) หรือรอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาเสียก่อน 

จึงฟังไม่ได้ว่า มติของคณะกรรมการคัดเลือกฯ และประกาศของ รฟม. ในวันที่ 3 ก.พ.2564 มีเหตุผลและความจำเป็น ตาม พ.ร.บ.การร่วมทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ.2562  ถือเป็นมติและประกาศที่ออกโดยใช้ดุลพินิจไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงพิพากษาให้เหตุมติของคณะกรรมการคัดเลือกฯ และประกาศของ รฟม.ดังกล่าว

อ่านคำพิพากษาฉบับเต็ม คลิกที่นี่