เปิดทรัพย์สิน 3 กสทช. “หมอลี่” 115 ล้าน “ประเสริฐ” 283 ล้าน “ธนพันธุ์” 148 ล้าน

เปิดทรัพย์สิน 3 กสทช. “หมอลี่” 115 ล้าน “ประเสริฐ” 283 ล้าน “ธนพันธุ์” 148 ล้าน

เปิดทรัพย์สิน 3 กรรมการ “กสทช.” 2 รายพ้นเก้าอี้ “ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา” สมบัติรวม 115 ล้านบาท “ประเสริฐ ศีลพิพัฒน์” 283 ล้านบาท ด้าน “พล.อ.ท.ธนพันธุ์” รับตำแหน่งป้ายแดง 148 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2565 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ กรรมการในคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ทั้งกรณีพ้นตำแหน่ง และกรณีเข้ารับตำแหน่ง ดังนี้

  • นายประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กรณีพ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 13 เม.ย. 2565

นายประวิทย์ แจ้งมีทรัพย์สิน 29,508,055 บาท ได้แก่ เงินฝาก 577,486 บาท เงินลงทุน 19,024,601 บาท ที่ดิน 6,013,600 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 1,460,000 บาทยานพาหนะ 3 แสนบาท สิทธิและสัมปทาน 1,246,117 บาท ทรัพย์สินอื่น (ราคาตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไป) 886,250 บาท

มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 6,235,400 บาท โดยเป็นเงินเดือน/บำนาญ 4,597,770 บาท เบี้ยประชุม/ค่าเดินทาง 34,560 บาท ดอกเบี้ย/เงินปันผล/กรมธรรม์ 222,070 บาท ขายคืนหน่วยลงทุน 1,381,000 บาท มีรายจ่ายรวม 7,322,297 บาท

ส่วน น.ส.วรัตตา ปลายเนตร คู่สมรส อยู่กินฉันสามีภริยา มีทรัพย์สิน 85,891,076 บาท ได้แก่ เงินฝาก 3,177,113 บาท เงินลงทุน 41,286,188 บาท ที่ดิน 20,126,225 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 17.1 ล้านบาท (มีห้องชุด มูลค่า 10 ล้านบาท ที่แขวงวัฒนา กทม.) ยานพาหนะ 5.4 แสนบาท สิทธิและสัมปทาน 659,800 บาท ทรัพย์สินอื่น 3,001,750 บาท (มีเก็บสะสมทองคำ หนัก 45 บาท รวมมู,ค่า 1,401,750 บาท)

มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 13,570,000 บาท เป็นเงินเดือน 5.7 ล้านบาท ดอกเบี้ย/เงินปันผล/กรมธรรม์ 2,020,000 บาท ขายคืนหน่วยลงทุน 5,850,000 บาท รายจ่ายรวม 15,411,222 บาท

รวมทั้งคู่มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 115,399,132 บาท ไม่มีหนี้สิน

เปิดทรัพย์สิน 3 กสทช. “หมอลี่” 115 ล้าน “ประเสริฐ” 283 ล้าน “ธนพันธุ์” 148 ล้าน

โดยก่อนหน้านี้ระหว่างปี 2554-2565 นายประวิทย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ กสทช. ส่วน น.ส.วรัตตา ปัจจุบันเป็นกุมารแพทย์ โรงพยาบาลสมิติเวช

  • นายประเสริฐ ศีลพิพัฒน์ กรณีพ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 13 เม.ย. 2565

นายประเสริฐ แจ้งมีทรัพย์สิน 61,035,858 บาท ได้แก่ เงินฝาก 5,453,199 บาท เงินลงทุน 44,470,989 บาท ที่ดิน 1 ล้านบาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 2 ล้านบาท สิทธิและสัมปทาน 6,341,670 บาท ทรัพย์สินอื่น 1,770,000 บาท มีหนี้สิน 22,947,717 บาท 

มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 3,841,290 บาท มีรายจ่ายรวม 2,019,350 บาท

ส่วนนางสุนีย์ ศีลพิพัฒน์ คู่สมรส มีทรัพย์สิน 222,058,990 บาท ได้แก่ เงินฝาก 11,582,544 บาท เงินลงทุน 33,509,620 บาท ที่ดิน 158,764,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 10 ล้านบาท สิทธิและสัมปทาน 912,825 บาท ทรัพย์สินอื่น (ส่วนใหญ่เป็นเครื่องประดับ) 7,290,000 บาท มีหนี้สิน 22,877,491 บาท

มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 753,339 บาท มีรายจ่ายรวม 821,780 บาท

รวมทั้งคู่มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 283,094,849 บาท หนี้สินรวม 45,825,209 บาท

เปิดทรัพย์สิน 3 กสทช. “หมอลี่” 115 ล้าน “ประเสริฐ” 283 ล้าน “ธนพันธุ์” 148 ล้าน

โดยก่อนหน้านี้ระหว่างปี 2554-2565 นายประเสริฐ ดำรงตำแหน่งกรรมการ กสทช.

  • พล.อ.ท.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ กรณีเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 13 เม.ย. 2565 

พล.อ.ท.ธนพันธุ์ แจ้งมีทรัพย์สิน 141,116,392 บาท ได้แก่ เงินฝาก 3,031,369 บาท เงินลงทุน 1,990,056 บาท ที่ดิน 109,723,750 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 22,085,000 บาท ยานพาหนะ 6 แสนบาท สิทธิและสัมปทาน 3,144,024 บาท ทรัพย์สินอื่น 1,268,000 บาท มีหนี้สิน 4,817,274 บาท

มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 4,827,816 บาท มีรายจ่ายรวม 2,821,200 บาท

ส่วน น.อ.หญิง อุบลรัตน์ หร่ายเจริญ คู่สมรส มีทรัพย์สิน 6,818,578 บาท ได้แก่ เงินฝาก 1,030,534 บาท เงินลงทุน 364,939 บาท ที่ดิน 2,665,000 บาท ยานพาหนะ 4.5 แสนบาท สิทธิและสัมปทาน 1,041,104 บาท ทรัพย์สินอื่น 1,267,000 บาท ไม่มีหนี้สิน

มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 1,066,080 บาท มีรายจ่ายรวม 1,210,000 บาท

รวมทั้งคู่มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 148,660,778 บาท หนี้สินทั้งสิ้น 4,817,274 บาท

เปิดทรัพย์สิน 3 กสทช. “หมอลี่” 115 ล้าน “ประเสริฐ” 283 ล้าน “ธนพันธุ์” 148 ล้าน

ก่อนหน้านี้ระหว่างปี 2555 พล.อ.ท.ธนพันธุ์ เป็นผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ปี 2556 เป็นรองเลขาธิการ กสทช. ปี 2560 เป็นผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมควบกับตำแหน่งรองเลขาธิการ กสทช. ส่วน น.อ.หญิง อุบลรัตน์ ปัจจุบันเป็นนายทหารปฏิบัติการประจำกรมกำลังพลทหารอากาศ ช่วยปฏิบัติราชการสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ