ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ พระราชทานสมณศักดิ์ "พระครูปลัดสุวัฒนพรหมมงคลคุณ"

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ พระราชทานสมณศักดิ์ "พระครูปลัดสุวัฒนพรหมมงคลคุณ"

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ "พระครูปลัดสุวัฒนพรหมมงคลคุณ เสริมพร" เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ มีนามว่า "พระวชิรวรคุณ"

วันที่ 25 มิถุนายน 2565 เว็บไซต์ "ราชกิจจานุเบกษา" เผยแพร่ ประกาศ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระครูปลัดสุวัฒนพรหมมงคลคุณ เสริมพร วัดศรีรัตนธรรมาราม จังหวัดสมุทรปราการ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ มีนามว่า พระวชิรวรคุณ

 

 

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระครูปลัดสุวัฒนพรหมมงคลคุณ เสริมพร วัดศรีรัตนธรรมาราม จังหวัดสมุทรปราการ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ มีนามว่า พระวชิรวรคุณ

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน พุทธศักราช 2565

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 25 มิถุนายน พุทธศักราช 2565 เป็นปีที่ 7 ในรัชกาลปัจจุบัน

 

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ พระราชทานสมณศักดิ์ \"พระครูปลัดสุวัฒนพรหมมงคลคุณ\"

 

อ่านประกาศราชกิจจานุเบกษาฉบับเต็มคลิกที่นี่