"ประชุมสภาฯ" วันแรกราบรื่น เห็นชอบ2ร่างพ.ร.บ.เสียงเอกฉันท์

"ประชุมสภาฯ" วันแรกราบรื่น เห็นชอบ2ร่างพ.ร.บ.เสียงเอกฉันท์

บรรยากาศประชุมสภาฯ นัดแรกของสมัยประชุมสามัญครั้งที่หนึ่งปี65 ราบรื่น พิจารณา 2 ร่างพ.ร.บ. ลุล่วง เสียงเอกฉันท์

            ผู้สื่อข่าวรายงานถึงบรรากาศการประชุมสภาฯ นัดแรก ของสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง พ.ศ.2565 ว่า บรรยากาศเป็นไปอย่างเรียบร้อย โดยมีส.ส.เข้าร่วมประชุมแสดงตนเป็นองค์ประชุม และลงมติร่างกฎหมายที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว ไปด้วยความราบรื่น

 

            โดยที่ประชุม สภาฯ สามารถผ่านร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)  ที่กรรมาธิการกมธ. พิจารณาแล้วเสร็จ   ได้แก่ ร่างพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายเพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่...) พ.ศ....  ซึ่งแก้ไขเกี่ยวกับการก่อการและจัดตั้งบริษัท รวมถึง การประชุมผู้ถือหุ้นและขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ที่ประชุมเห็นชอบด้วยเสียงเอกฉันท์ 326 เสียงทั้งนี้มีผู้งดออกเสียง 1 เสียง  

         และ ร่าง พ.ร.บ.กำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัดบริษัทจำกัด สมาคม และมูลนิธิ (ฉบับที่...) พ.ศ.... ซึ่งเป็นเนื้อหาที่ปรับให้สอดคล้องกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อาทิ การไม่จ่ายเงินปันผล หรือไม่จ่าเงินปันผลในระยะเวลาที่กำหนด ต้องโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท , การควบรวมบริษัท หากไม่แจ้งถึงความประสงค​์ต้องโทษปรับไม่เกิน 5หมื่นบาท เป็นต้น โดยมติที่ประชุมเห็นชอบด้วยเสียงเอกฉันท์ 307 เสียง