"กาญจนารัตน์" ไม่ใช้สิทธิ์ เข้าชื่อยื่นศาลรธน. ตีความร่างพ.ร.ป.

"กาญจนารัตน์" ไม่ใช้สิทธิ์ เข้าชื่อยื่นศาลรธน. ตีความร่างพ.ร.ป.

"กาญจนารัตน์" ย้ำความเห็น สูตรหาส.ส.บัญชีรายชื่อ ใช้ 500 คนหารเป็นธรรมกับพรรคทุกขนาด เปิดโอกาสคนรุ่นใหม่ได้ตัวแทนเข้าสภา เผยไม่ใช้สิทธิ์เข้าชื่อ ยื่นศาลรธน. ตีความ

         นางกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ ส.ว. ฐานะรองประธานกรรมาธิการวิสามัญ (กมธ.)  พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. (ฉบับที่...) พ.ศ... คนที่เจ็ด รัฐสภา ให้สัมภาษณ์ยอมรับว่ากาการแก้ไขร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. (ฉบับที่...) พ.ศ...​ในสูตรคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อ ที่กมธ.เสียงข้างมาก เสนอให้หารด้วยจำนวน 100 คน แต่ยอมรับว่ามีกมธ.ที่เห็นต่างและสงวนความเห็นเพื่ออภิปรายในที่ประชุมรัฐสภาวาระสอง อย่างไรก็ดีในการพิจารณาแก้ไขเนื้อหาของกมธ.นั้น ได้พิจารณาเนื้อหาเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่1) พ.ศ.2564 มากที่สุด ส่วนประเด็นที่มีการโต้แย้งเกี่ยวกับส.ส.พึงมี ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 93 และมาตรา 94 ในสูตรคำนวณว่าจะใช้จำนวน 100 คนหรือ 500 คนหารนั้น เป็นเพียงจุดเร่ิมต้นของวิธีการคำนวณเพื่อทำให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย แต่การแสดงความเห็นเพื่อสนับสนุนตัวเลขนั้น อาจเป็นความเห็นที่ถูกหรือไม่ถูก ตนไม่รู้

         เมื่อถามถึงเหตุผลฐานะกมธ.เสียงข้างน้อยที่สนับสนุนให้ ใช้จำนวน 500 คนหาร นางกาญจนารัตน์ กล่าวว่า ในที่ประชุมช่วงที่ลงมติตนไม่ได้อภิปราย แต่ความในใจของตนมองว่า การทำกฎหมายลูกต้องทำให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกพรรคไมว่าพรรคเล็ก หรือพรรคใหญ่ รวมถึงพรรคที่เป็นคนรุ่นใหม่ ที่ควรได้สิทธิมีตัวแทนเข้าสภา ไม่ควรถูกปิดโอกาสตั้งแต่ต้น

 

         เมื่อถามถึงแนวโน้มที่ส.ว.อาจจะไม่เห็นด้วยกับสูตรคำนวณตามเสียงข้างมากของกมธ. ที่ใช้ 100 คนหาร และอาจยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญ นางกาญจนารัตน์ กล่าวว่า ตนไม่ทราบ แต่ส่วนตัวจะไม่ใช้สิทธิเข้าชื่อเพื่อเสนอต่อศาลรัฐธรรมนูญ