เช็คผลเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. 22 พ.ค. "ชัชชาติ" ที่ 1 ตรวจคะแนนทุกเบอร์ ที่นี่!

เช็คผลเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. 22 พ.ค. "ชัชชาติ" ที่ 1 ตรวจคะแนนทุกเบอร์ ที่นี่!

กทม.นับครบแล้ว 100% ผลคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(กทม.) 22 พ.ค.65 "ชัชชาติ" ที่ 1 เช็คคะแนนผู้สมัครทุกหมายเลข ทั้งหมดที่นี่!

ผู้สื่อข่าวรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. อย่างไม่เป็นทางการ จากอาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง ล่าสุดเวลา 01.15 น. นับคะแนนครบ 100 เปอร์เซ็นต์ มีรายละเอียด ดังนี้ 

อันดับ 1 เบอร์ 8 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ สมัครในนามอิสระ 1,386,215 คะแนน

อันดับ 2 เบอร์ 4 นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ พรรคประชาธิปัตย์ 254,647 คะแนน

อันดับ 3 เบอร์ 1 นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร พรรคก้าวไกล 253,851 คะแนน

อันดับ 4 เบอร์ 3 นายสกลธี ภัททิยกุล สมัครในนามอิสระ 230,455 คะแนน 

อันดับ 5 เบอร์ 6 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง สมัครในนามอิสระ 214,692 คะแนน

อันดับ 6 เบอร์ 7 นางสาวรสนา โตสิตระกูล สมัครในนามอิสระ 78,993 คะแนน 

อันดับ 7 เบอร์ 11 น.ต.ศิธา ทิวารี พรรคไทยสร้างไทย 73,720 คะแนน

เช็คผลเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. 22 พ.ค. "ชัชชาติ" ที่ 1 ตรวจคะแนนทุกเบอร์ ที่นี่!

อันดับ 8 เบอร์ 5 นายวีรชัย เหล่าเรืองวัฒนะ สมัครในนามอิสระ 20,742 คะแนน 

อันดับ 9 เบอร์ 2 พ.ท.หญิง ฐิฏา รังสิตพล มานิตกุล สมัครในนามอิสระ 19,841 คะแนน

อันดับ 10 เบอร์ 9 นางสาววัชรี วรรณศรี สมัครในนามอิสระ 8,274 คะแนน

อันดับ 11 เบอร์ 24 นายโฆสิต สุวินิจจิต สมัครในนามอิสระ 3,247 คะแนน 

อันดับ 12 เบอร์ 12 นายประยูร ครองยศ สมัครในนามอิสระ 2,219 คะแนน

อันดับ 13 เบอร์ 10 นายศุภชัย ตันติคมน์ สมัครในนามอิสระ 2,189 คะแนน

อันดับ 14  เบอร์ 16 นางสาวศศิกานต์ วัฒนะจันทร์ สมัครในนามอิสระ 2,129 คะแนน 

อันดับ 15 เบอร์ 22 นายวรัญชัย โชคชนะ สมัครในนามอิสระ  1,128 คะแนน

ชัชชาติ

อันดับ 16 เบอร์ 14 นายธเนตร วงษา สมัครในนามอิสระ 1,092 คะแนน

อันดับ 17 เบอร์ 18 นางสาวสุมนา พันธุ์ไพโรจน์ สมัครในนามอิสระ 908 คะแนน

อันดับ 18 เบอร์ 13 นายพิศาล กิตติเยาวมาลย์ สมัครในนามอิสระ 868 คะแนน 

อันดับ 19 เบอร์ 31 นายวิทยา จังกอบพัฒนา สมัครในนามอิสระ 812 คะแนน

อันดับ 20 เบอร์ 17 นายอุเทน ชาติภิญโญ สมัครในนามอิสระ 756 คะแนน

อันดับ 21 เบอร์ 19 นายไกรเดช บุนนาค สมัครในนามอิสระ 636 คะแนน

อันดับ 22 เบอร์ 15 พล.อ.ต.ทูตปรีชา เลิศสันทัดวาที สมัครในนามอิสระ 574 คะแนน

อันดับ 23 เบอร์ 20 นางอมรพรรณ อุ่นสุวรรณ สมัครในนามอิสระ 558 คะแนน

อันดับ 24 เบอร์ 29 นายกฤตชัย พยอมแย้ม พรรคประชากรไทย 494 คะแนน

อันดับ 25 เบอร์ 25 นายประพัฒน์ บรรจงศิริเจริญ สมัครในนามอิสระ 460 คะแนน

อันดับ 26 เบอร์ 23 นายเฉลิมพล อุตรัตน์ สมัครในนามอิสระ 431 คะแนน

อันดับ 27 เบอร์ 30 นายพงศา ชูแนม พรรคกรีน 424 คะแนน

อันดับ 28 เบอร์ 27 นายภูมิพัฒน์ อัศวภูภินทร์ สมัครในนามอิสระ  391 คะแนน

อันดับ 29 เบอร์ 26 พล.ต.ท.มณฑล เงินวัฒนะ สมัครในนามอิสระ 359 คะแนน

อันดับ 30 เบอร์ 21 นายนิพัทธ์พนธ์ สุวรรณชนะ สมัครในนามอิสระ 342 คะแนน

ทั้งนี้ มีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด 6,817 หน่วย นับคะแนนครบแล้ว 6,817 หน่วย คิดเป็นร้อยละจำนวนหน่วยเลือกตั้งที่นับคะแนนแล้ว 100 เปอร์เซ็นต์ ส่วนมีผู้ใช้สิทธิทั้งหมดของหน่วยที่นับแล้ว 4,402,948 คน ผู้มาใช้สิทธิของหน่วยที่นับแล้ว 2,673,696 คน คิดเป็นร้อยละผู้มาใช้สิทธิต่อจำนวนผู้มีสิทธิ 60.73 เปอร์เซ็นต์ โดยมีบัตรดี 2,561,447 ใบ คิดเป็นร้อยละ 95.80 บัตรเสีย 40,017 ใบ คิดเป็นร้อยละ 1.50 และไม่ประสงค์ลงคะแนน 72,227 ใบ คิดเป็นร้อยละ 2.70 ส่วนเขตที่มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งมากที่สุด คือ เขตทวีวัฒนา ร้อยละ 67.65 และเขตที่มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งน้อยที่สุด เขตดุสิต 45.82

อย่างไรก็ตาม ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 มาตรา 17 ระบุให้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งตรวจสอบเบื้องต้นแล้วมีเหตุอันควรเชื่อว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ให้ประกาศผลการเลือกตั้งนั้นภายใน 30 วันนับแต่วันเลือกตั้ง 

สำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้เนื่องจากมีเหตุอันสมควรให้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งต่อนายทะเบียนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 23-29 พฤษภาคม 2565 โดยสามารถแจ้งเหตุได้ 3 ช่องทาง 1.ทำเป็นหนังสือยื่นด้วยตนเองหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นยื่นแทน 2.ทำเป็นหนังสือจัดส่งทางไปรษณีย์ โดยถือเอาวันที่ไปรษณีย์ลงรับเป็นวันแจ้งเหตุฯ และ 3.แจ้งทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เว็บไซต์ www.bora.dopa.go.th หรือ www.ect.go.th หรือ แอปพลิเคชัน Smart Vote หัวข้อ “การแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์”

ทั้งนี้ เหตุที่ถือเป็นเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ประกอบด้วย 1.มีกิจธุระจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกล 2.เจ็บป่วยและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ 3.เป็นคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ 4.เดินทางออกนอกราชอาณาจักร 5.มีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้งเกินกว่า 100 กิโลเมตร 6.ได้รับคำสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้ง และ 7.เหตุสุดวิสัยอื่น

เช็คผลเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. 22 พ.ค. "ชัชชาติ" ที่ 1 ตรวจคะแนนทุกเบอร์ ที่นี่!

เช็คผลเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. 22 พ.ค. "ชัชชาติ" ที่ 1 ตรวจคะแนนทุกเบอร์ ที่นี่!

เช็คผลเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. 22 พ.ค. "ชัชชาติ" ที่ 1 ตรวจคะแนนทุกเบอร์ ที่นี่! เช็คผลเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. 22 พ.ค. "ชัชชาติ" ที่ 1 ตรวจคะแนนทุกเบอร์ ที่นี่! เช็คผลเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. 22 พ.ค. "ชัชชาติ" ที่ 1 ตรวจคะแนนทุกเบอร์ ที่นี่! เช็คผลเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. 22 พ.ค. "ชัชชาติ" ที่ 1 ตรวจคะแนนทุกเบอร์ ที่นี่!