เช็กคูหา "เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม." 22 พ.ค. ทำอย่างไร ต้องเตรียมอะไรไปบ้าง ?

เช็กคูหา "เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม." 22 พ.ค. ทำอย่างไร ต้องเตรียมอะไรไปบ้าง ?

สรุปครบ! วิธีเช็กสิทธิและคูหาก่อน "เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม." ผ่านช่องทางออนไลน์ พร้อมสิ่งที่ต้องเตรียม เพื่อออกไปใช้สิทธิ "เลือกตั้ง" 22 พ.ค. นี้

22 พ.ค. 65 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งอย่าลืมออกไปใช้สิทธิ "เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม." และ "สก." ที่ถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบ 9 ปี โดยก่อนที่จะเดินทางไปเลือกตั้งอย่าลืมเช็กคูหาก่อนออกเดินทางให้ชัวร์ พร้อมหลักฐานแสดงตัวตนให้พร้อม โดยผู้มีสิทธิ "เลือกตั้งท้องถิ่น" สามารถ "ตรวจสอบสิทธิ" ของตัวเองได้ ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1. เข้าไปที่ตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น คลิกที่นี่ 

เช็กคูหา "เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม." 22 พ.ค. ทำอย่างไร ต้องเตรียมอะไรไปบ้าง ?

2. กรอกเลขประจำตัวประชาชนเพื่อใช้ในการค้นหา

3. กด "ค้นหา"

4. ระบบจะปรากฏข้อมูลสำหรับการเลือกตั้งท้องถิ่น เช่น ชื่อ สิทธิในการเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้ง สถานที่เลือกตั้ง และลำดับบัญชีรายชื่อ เช็กคูหา "เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม." 22 พ.ค. ทำอย่างไร ต้องเตรียมอะไรไปบ้าง ?

  •  ไปเลือกตั้งต้องเตรียมอะไรบ้าง ? 

หลังจากตรวจสอบสิทธิแล้ว สิ่งที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะต้องเตรียมเพื่อเป็นหลักฐานใช้แสดงตนในการลงคะแนนเลือกตั้ง (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ได้แก่

- บัตรประจำตัวประชาชน (บัตรที่หมดอายุก็ใช้ได้)

บัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชน เช่น
- บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
- ใบขับขี่
- หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
ฯลฯ

 

  •  ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้ง 

1. ตรวจสอบรายชื่อ
ตรวจสอบรายชื่อ และลำดับที่จากบัญชีรายชื่อ ที่ประกาศไว้หน้าที่เลือกตั้ง

2. ยื่นหลักฐานแสดงตน
แสดงหลักฐาน เช่น บัตรประจำตัวประชาชน (บัตรที่หมดอายุก็ใช้ได้) หรือ บัตรหรือหลักฐานที่ทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชน ต่อ กปน. พร้อมลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือในบัญชีรายชื่อ

3. รับบัตรเลือกตั้ง
ลงลายมือชื่อ หรือพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือลงที่ต้นขั้วบัตรเลือกตั้ง รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ได้แก่ บัตรเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น

4. ทำเครื่องหมายกากบาท
เข้าคูหาลงคะแนนทำเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในช่องทำเครื่องหมาย ดังนี้
- บัตรเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นเลือกผู้สมัครได้หนึ่งคน
- บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น เลือกผู้สมัครได้ไม่เกินจำนวนสมาชิกที่แต่ละเขตเลือกตั้งนั้นพึงมี
- หากไม่ต้องการเลือกผู้สมัครผู้ใด ให้ทำเครื่องหมายกากบาท (X) ในช่องไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด แล้วพับบัตรเลือกตั้ง

5. หย่อนบัตรเลือกตั้งด้วยตัวเอง
นำบัตรเลือกตั้งที่พับเรียบร้อยแล้วหย่อนใส่ลงในหีบบัตรเลือกตั้งด้วยตนเอง

------------------------------------------

อ้างอิง: กกต.