เปิด เนชั่นโพล ชัชชาติ นำโค้งสุดท้าย เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 65

เปิด เนชั่นโพล ชัชชาติ นำโค้งสุดท้าย เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 65

เนชั่น ร่วม คณะครุศาสตร์ มรภ.วไลยอลงกรณ์ และทปสท. ทำผลสำรวจความเห็นความนิยมต่อผู้สมัครในการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 65 ชัชชาติยังนำ สุชัชวีร์ เบียดวิโรจน์ เสียงส่วนใหญ่เลือกพรรคที่ใช่ นโยบายที่ชอบ เน้นผลงาน และประสบการณ์ เชื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงได้

โค้งสุดท้ายของบรรยากาศการ เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.65 ที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งทุกคนต่างเดินหน้าขอคะแนนกันอย่างเข้มข้น บริษัทเนชั่น บรอดแคสติ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมมือกับ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี และที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย หรือ ทปสท. ทำผลสำรวจ "ความนิยมต่อการเลือกผู้ว่าฯ กทม. 2565

โดยในวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565 ปกรณ์ พึ่งเนตร บรรณาธิการบริหารเนชั่นทีวีร่วมกับ ผศ.จิตเจริญ ศรขวัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานี และ ผศ.ดร.เชษฐา ทรัพย์เย็น ประธานที่ปรึกษา ทปสท. และ ผศ.นพพร ขุนค้า เลขานุการ ทปสท. แถลงผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับความนิยมในตัวผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. ที่จัดทำขึ้นระหว่างวันที่ 9 - 12 พฤษภาคม 2565 โดยวิธีการเก็บผ่านทางโทรศัพท์ และการลงพื้นที่ภาคสนามจากกลุ่มตัวอย่าง 3,131 คน

จากการสำรวจ เนชั่นโพล พบว่า เมื่อถามถึงบุคคลที่ประชาชนจะเลือกให้เป็นผู้ว่าฯ กทม. นั้น อันดับ 1 ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ 42.64% , อันดับ 2 สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ 13.06% , อันดับ 3 วิโรจน์ ลักขณาอดิศร 9.86%, อันดับ 4 อัศวิน ขวัญเมือง 7.33%, อันดับ 5 สกลธี ภัททิยกุล 6.13%, อันดับ 6 ศิธา ทิวารี 4.88%, อันดับ 7 รสนา โตสิตระกูล 1.39%

ส่วนผู้ที่คิดจะเลือกผู้สมัครอื่น ๆ มี 0.41% อีก 0.42% ไม่เลือกใครเลย (Vote no) และ 13.70% ยังไม่ตัดสินใจ

สำหรับคำถามที่ว่า คนกรุงเทพฯ จะตัดสินใจเลือกผู้ว่าฯ กทม. ด้วยสาเหตุใดนั้น  20.41 % เลือกจากสังกัดพรรคการเมืองที่ชอบ, 19.76 % มีนโยบายดี มีวิสัยทัศน์ 12.49 % ชอบผลงานมีประสบการณ์  10.11% ขยัน จริงใจ ตั้งใจทำงาน, 9.96%  เชื่อว่าจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และ 7.86% ต้องการคนหน้าใหม่ ไม่อยากเลือกหน้าเดิม 
เนชั่นโพล

คนกรุงเทพฯ ที่เป็นกลุ่มผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ครั้งแรก (อายุ 18-27 ปี) หรือ First time Voter มีความชื่นชอบ หรือ นิยมผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. คนใดมากที่สุด จากผลพบว่า 47.45% ยังคงเป็น ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รองลงมาคือ  14.52 % วิโรจน์ ลักขณาอดิศร และ 9.75% สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ตามลำดับ

ขณะที่ คนกรุงเทพฯ ผู้สูงวัย หรือ อายุ 61 ปี ขึ้นไป ชื่นชอบหรือนิยมผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. คนใดมากที่สุด จากผลสำรวจพบว่า 36.25% ก็ยังคงเป็น ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รองลงมาคือ  17.25% สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ และ 9.18% อัศวิน ขวัญเมือง ตามลำดับ

เลือกตั้งผู้ว่ากทม

เนชั่นโพล สำรวจความคิดเห็นของคนกรุงเทพฯ เฉพาะกลุ่มผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ช่วงโค้งสุดท้ายการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. จำนวน 3,131 คน (สำรวจด้วยการเก็บข้อมูลภาคสนามและโทรศัพท์) ระหว่าง 9-12 พฤษภาคม 2565  โดย 50.88% เป็นเพศชาย และ 49.12% เป็นเพศหญิง และหากแบ่งตามกลุ่มอายุพบว่า 23.52% อายุตั้งแต่ 61 ปีขึ้นไป, 21.41% อายุ 28-40 ปี, 19.63% อายุ 41-50 ปี, 18.41% อายุ 51-60 ปี และ 17.02% อายุ 18-27 ปี

สำหรับสิ่งที่ คนกรุงเทพฯ ต้องการให้ผู้ว่าฯ กทม. คนใหม่ทำเป็นอันดับแรกหลังการเลือกตั้ง ก็คือ 40.84% แก้ไขปัญหาปากท้องและค่าครองชีพคนกรุงฯ, 14.48% แก้รถติด ปัญหาจราจร, 11.24% ปรับปรุงสาธารณูปโภค ถนน/ทางเดิน เช่น ถนน ทางเดินเท้า ทางม้าลาย ป้าย สายไฟ ฯลฯ, 8.52 % แก้และป้องกันน้ำท่วม, 5.30 % แก้ปัญหาและจัดการขยะ และ 4.08% ปราบปรามทุจริตและโปร่งใส  

เนชั่นโพล