ในหลวง พระราชทานถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบวาตภัย เชียงใหม่

ในหลวง พระราชทานถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบวาตภัย เชียงใหม่

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ ลานกิจกรรมโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1 และที่อาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ในหลวง พระราชทานถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบวาตภัย เชียงใหม่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

วันนี้ (29 มี.ค.66) เวลา 10.55 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 541 ถุง ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น โดยมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด และอำเภอที่ประสบวาตภัย ประกอบด้วย 

ในหลวง พระราชทานถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบวาตภัย เชียงใหม่

ในหลวง พระราชทานถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบวาตภัย เชียงใหม่

อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม อำเภอสันทราย อำเภอสันกำแพง อำเภอแม่อาย อำเภอแม่วาง อำเภอดอยเต่า อำเภอฝาง และมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ ลานกิจกรรมโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ในวันเดียวกันนี้ เวลา 14.35 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 1,856 ถุง ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ อาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ในหลวง พระราชทานถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบวาตภัย เชียงใหม่

ในหลวง พระราชทานถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบวาตภัย เชียงใหม่

ในโอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบวาตภัย และเจ้าหน้าที่ได้รับทราบกับลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบวาตภัยบริเวณหมู่บ้านม้ง ดอยปุย ตำบลสุเทพ และพื้นที่เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จำนวน 10 ครอบครัว ราษฎรต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณา

ในการนี้ องคมนตรี ได้ร่วมประชุมรับฟังการเกิดเหตุวาตภัย การแก้ไข รวมทั้งการดำเนินการให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ แก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบ โดยมี ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยงข้อง เข้าร่วมประชุม

ในหลวง พระราชทานถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบวาตภัย เชียงใหม่

ในหลวง พระราชทานถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบวาตภัย เชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ ได้เกิดเหตุวาตภัยและพายุฤดูร้อน เมื่อวันที่ 18 และวันที่ 19 มีนาคม 2566 ในช่วงบ่าย โดยมีฝนตก ลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตก ในพื้นที่ต่างๆ ส่งผลทำให้บ้านเรือนราษฎร เสียหายทั้งหลังและเสียหายบางส่วน พื้นที่ทางการเกษตร และสิ่งสาธารณประโยชน์ ได้รับความเสียหายเป็นวงกว้าง รวมทั้งต้นไม้หักโค่นทับสายไฟฟ้าแรงสูงกีดขวางเส้นทางการจราจร

โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม อำเภอสันทราย และอำเภอสันกำแพง จากเหตุการณ์การเกิดวาตภัยดังกล่าวทำให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบกว่า 4,380 ครัวเรือน ในพื้นที่ 8 อำเภอ 27 ตำบล 92 หมู่บ้าน ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว เหลือในบางพื้นที่ โดยจังหวัดได้เร่งดำเนินการสำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ เป็นการเร่งด่วนด้วยแล้ว

ในหลวง พระราชทานถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบวาตภัย เชียงใหม่

ในหลวง พระราชทานถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบวาตภัย เชียงใหม่

ในหลวง พระราชทานถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบวาตภัย เชียงใหม่

ในหลวง พระราชทานถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบวาตภัย เชียงใหม่

ในหลวง พระราชทานถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบวาตภัย เชียงใหม่

ในหลวง พระราชทานถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบวาตภัย เชียงใหม่