ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพร วันเอกราชสาธารณรัฐเฮลเลนิก

ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพร วันเอกราชสาธารณรัฐเฮลเลนิก

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ในโอกาสวันเอกราชสาธารณรัฐเฮลเลนิก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเฮลเลนิก ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเฮลเลนิก ซึ่งตรงกับวันที่ 25 มีนาคม 2566 ความว่า 

ฯพณฯ นางกาเตรีนา ซาเกลลาโรปูลู

ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเฮลเลนิก 

กรุงเอเธนส์

ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเฮลเลนิก ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีประสบแต่ความสุขสวัสดีและมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวเฮลเลนิกมีความร่มเย็นเป็นสุขและเจริญรุ่งเรืองสืบไป

ประเทศไทยและสาธารณรัฐเฮลเลนิกมีสัมพันธไมตรีอันดีเสมอมา ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยมิตรภาพดังกล่าวและความเข้าใจอันดีต่อกัน ประเทศของเราทั้งสองจะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างเสริมความร่วมมือให้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น อันนำไปสู่ประโยชน์สุขร่วมกันในภายภาคหน้า

(พระปรมาภิไธย)  มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว