ในหลวง มีพระราชสาส์นแสดงความยินดี ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งปธน.เนปาลคนใหม่

ในหลวง มีพระราชสาส์นแสดงความยินดี ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งปธน.เนปาลคนใหม่

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดี ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งเนปาลคนใหม่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยัง นายรามจันทระ  เปาเฑล (Mr. Ramchandra Paudel) ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งเนปาลคนใหม่ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 ความว่า

ฯพณฯ นายรามจันทระ เปาเฑล          

ประธานาธิบดีแห่งเนปาล

กรุงกาฐมาณฑุ

ในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งเนปาล ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริง เพื่อความสำเร็จและความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดี ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความวัฒนาไพบูลย์ของเนปาล

ประเทศไทยและเนปาลมีความผูกพันฉันมิตรมายาวนาน ด้วยต่างมีประวัติศาสตร์ค่านิยม และมรดกทางวัฒนธรรมอันดีงามร่วมกัน ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ด้วยมิตรภาพอันดีนี้ประเทศของเราทั้งสอง จะได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างเสริมความร่วมมือที่มีอยู่อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในด้านการค้า การท่องเที่ยวการศึกษา และการสาธารณสุข ให้เข้มแข็งและเจริญรุดหน้าเพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้า

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว