โปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ บรรพชิตอนัมนิกาย จำนวน 9 รูป

โปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ บรรพชิตอนัมนิกาย จำนวน 9 รูป

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ พระบรมราชโองการ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์บรรพชิตอนัมนิกาย จำนวน 9 รูป

วันที่ 21 มิถุนายน 2567 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์บรรพชิตอนัมนิกาย จำนวน 9 รูป

 

 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์บรรพชิตอนัมนิกาย จำนวน 9 รูป ดังนี้

1. พระคณานัมธรรมเมธาจารย์ วัดสมณานัมบริหาร กรุงเทพมหานคร เจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย เป็น พระมหาคณานัมธรรมวชิรานุวัตร พุทธบริษัทอนัมวิเนต นิเทศอนัมปริยัติโกศลวิมลธรรมานุศาสก์ มหาคณิสร์บรมนริศรานุวัตร มีคณานุศักดิ์ตั้งคณานุกรมได้ 6 รูป คือ องปลัดธรรมวชิรานุวัตร 1 องวินัยธร 1 องธรรมธร 1 องสังฆรักษ์ 1 องสมุห์ 1 องใบฎีกา 1

2. พระคณานัมธรรมวิธานาจารย์ วัดอุภัยราชบำรุง กรุงเทพมหานคร รองเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย เป็น พระคณานัมธรรมวชิรเมธาจารย์ บริหารพุทธบริษัทอนัมวิเนต วิเทศธรรมประชาบรมนริศรานุวัตร มีคณานุศักดิ์ตั้งคณานุกรมได้ 5 รูป คือ องปลัด 1 องวินัยธร 1 องสังฆรักษ์ 1 องสมุห์ 1 องใบฎีกา 1

3. พระคณานัมธรรมวุฒาจารย์ วัดชัยภูมิการาม กรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายขวาอนัมนิกาย เป็น พระคณานัมธรรมวัชรวิธานาจารย์ ไพศาลทักษิณคณิสสร ศาสนภารธุราธรมีคณานุศักดิ์ตั้งคณานุกรมได้ 4 รูป คือ องปลัด 1 องสังฆรักษ์ 1 องสมุห์ 1 องใบฎีกา 1

4. พระสมณานัมธีราจารย์ วัดถาวรวราราม จังหวัดกาญจนบุรี ผู้ช่วยเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายซ้ายอนัมนิกาย เป็น พระสมณานัมราชวชิราจารย์ อนัมบริหารอุดรเขต นิเทศธรรมานุสิฐ มีคณานุศักดิ์ตั้งคณานุกรมได้ 4 รูป คือ องปลัด 1 องสังฆรักษ์ 1 องสมุห์ 1 องใบฎีกา 1

 

 

5. พระบริหารอนัมพรต วัดมงคลสมาคม กรุงเทพมหานคร ปลัดขวาอนัมนิกาย เป็น พระสมณานัมวัชรธีราจารย์ มีคณานุศักดิ์ตั้งคณานุกรมได้ 3 รูป คือ องปลัด 1 องสมุห์ 1 องใบฎีกา 1

6. องสุตบทบวร วัดเขตร์นาบุญญาราม จังหวัดจันทบุรี รองปลัดขวาอนัมนิกาย เป็น พระบริหารวชิรอนัมพรต มีคณานุศักดิ์ตั้งคณานุกรมได้ 3 รูป คือ องปลัด 1 องสมุห์ 1 องใบฎีกา 1

7. องสรพจนสุนทร วัดอนัมนิกายเฉลิมพระชนมพรรษากาล จังหวัดสุพรรณบุรี รองปลัดซ้ายอนัมนิกาย เป็น องสุตบทบวร

8. องพจนกรโกศล วัดธรรมปัญญารามบางม่วง จังหวัดนครปฐม ผู้ช่วยปลัดขวาอนัมนิกาย เป็น องสรพจนสุนทร

9. องอนันตสรนาท วัดเจริญบุญไพศาล จังหวัดกาญจนบุรี ผู้ช่วยปลัดซ้ายอนัมนิกาย เป็น องพจนกรโกศล

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน พุทธศักราช 2567

ประกาศ ณ วันที่ 21 มิถุนายน พุทธศักราช 2567 เป็นปีที่ 9 ในรัชกาลปัจจุบัน

 

  • อ่านประกาศพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์บรรพชิตอนัมนิกาย จำนวน 9 รูป (คลิก)