โปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ บรรพชิตจีนนิกาย จำนวน 10 รูป

โปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ บรรพชิตจีนนิกาย จำนวน 10 รูป

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ พระบรมราชโองการ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ บรรพชิตจีนนิกาย จำนวน 10 รูป

วันที่ 21 มิถุนายน 2567 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์บรรพชิตจีนนิกาย จำนวน 10 รูป

 

 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์บรรพชิตจีนนิกาย จำนวน 10 รูป ดังนี้

1. พระคณาจารย์จีนธรรมวิริยาจารย์ วัดโพธิ์เย็น จังหวัดกาญจนบุรี ผู้รักษาการแทน เจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย เป็น พระมหาคณาจารย์จีนธรรมวชิราจารย์ พุทธบริษัทจีนพิเนตุ วิเทศธรรมประสาท นวกิจพิลาสประยุกต์ ทำนุกจีนประชาวิสิฐ มีคณานุศักดิ์ตั้งคณานุกรมได้ 6 รูป คือ หลวงจีนปลัดธรรมวชิรานุวัตร 1 หลวงจีนวินัยธร 1 หลวงจีนธรรมธร 1 หลวงจีนสังฆรักษ์ 1 หลวงจีนสมุห์ 1 หลวงจีนใบฎีกา 1

2. พระอาจารย์จีนคณาณัติจีนพรต วัดมังกรกมลาวาส กรุงเทพมหานคร ปลัดขวาจีนนิกาย เป็น พระคณาจารย์จีนธรรมวชิรานุวัตร ไพศาลพิพัฒกิจ ประสิทธิ์สิริมงคล คุณาภิวัฒน์ มีคณานุศักดิ์ตั้งคณานุกรมได้ 5 รูป คือ หลวงจีนปลัด 1 หลวงจีนวินัยธร 1 หลวงจีนสังฆรักษ์ 1 หลวงจีนสมุห์ 1 หลวงจีนใบฎีกา 1

3. พระอาจารย์จีนวินยานุกร วัดฉื่อฉาง จังหวัดสงขลา ผู้ช่วยเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายขวาจีนนิกาย เป็น พระคณาจารย์จีนวชิรธรรมาภรณ์ สุนทรธรรมภูษิต ปริยัติกิจโกศล มีคณานุศักดิ์ตั้งคณานุกรมได้ 4 รูป คือ หลวงจีนปลัด 1 หลวงจีนสังฆรักษ์ 1 หลวงจีนสมุห์ 1 หลวงจีนใบฎีกา 1

 

 

4. พระอาจารย์จีนธรรมานุกร วัดโพธิทัตตาราม จังหวัดชลบุรี ผู้ช่วยเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายซ้ายจีนนิกาย เป็น พระคณาจารย์จีนวัชรธรรมาจารย์ สุนทรศาสนกิจ ภาวนานุสิฐไพศาล มีคณานุศักดิ์ตั้งคณานุกรมได้ 4 รูป คือ หลวงจีนปลัด 1 หลวงจีนสังฆรักษ์ 1 หลวงจีนสมุห์ 1 หลวงจีนใบฎีกา 1

5. พระอาจารย์จีนธรรมรสจีนศาสน์ วัดหมื่นพุทธเมตตาคุณาราม จังหวัดเชียงราย ปลัดซ้ายจีนนิกาย เป็น พระอาจารย์จีนวัชรจริยาจารย์ มีคณานุศักดิ์ตั้งคณานุกรมได้ 3 รูป คือ หลวงจีนปลัด 1 หลวงจีนสมุห์ 1 หลวงจีนใบฎีกา 1

6. หลวงจีนธรรมนาทจีนประพันธ์ วัดโพธิ์แมนคุณาราม กรุงเทพมหานคร รองปลัดขวาจีนนิกาย เป็น พระอาจารย์จีนวัชรจริยาภรณ์ มีคณานุศักดิ์ตั้งคณานุกรมได้ 3 รูป คือ หลวงจีนปลัด 1 หลวงจีนสมุห์ 1 หลวงจีนใบฎีกา 1

7. หลวงจีนธรรมนันท์จีนประพัทธ์ วัดเทพพุทธาราม จังหวัดชลบุรี รองปลัดซ้ายจีนนิกาย เป็น หลวงจีนธรรมนาทจีนประพันธ์

8. หลวงจีนธรรมรัตจีนประจักษ์ วัดโพธิ์แมนคุณาราม กรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยปลัดขวาจีนนิกาย เป็น หลวงจีนธรรมนันท์จีนประพัทธ์

9. หลวงจีนธรรมรักษ์จีนประจิต วัดเมตตาธรรมโพธิญาณ จังหวัดกาญจนบุรี ผู้ช่วยปลัดซ้ายจีนนิกาย เป็น หลวงจีนธรรมรัตจีนประจักษ์

10. หลวงจีนปลัดนิพนธ์ วัดโพธิ์เย็น จังหวัดกาญจนบุรี เป็น หลวงจีนธรรมรักษ์จีนประจิต

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน พุทธศักราช 2567

ประกาศ ณ วันที่ 21 มิถุนายน พุทธศักราช 2567 เป็นปีที่ 9 ในรัชกาลปัจจุบัน

 

  • อ่านประกาศพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์บรรพชิตจีนนิกาย จำนวน 10 รูป (คลิก)