กรมศิลป์ ประกาศขึ้นทะเบียน กำหนดเขตพื้นที่ดินโบราณสถาน บ้านวินด์เซอร์ ซ.กุฎีจีน

กรมศิลป์ ประกาศขึ้นทะเบียน กำหนดเขตพื้นที่ดินโบราณสถาน 'บ้านวินด์เซอร์' ซ.กุฎีจีน

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ กรมศิลปากร ขึ้นทะเบียน กำหนดเขตพื้นที่ดินโบราณสถาน 'บ้านวินด์เซอร์' ซ.กุฎีจีน

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกรมศิลปากรเรื่อง ขึ้นทะเบียนและกำหนดเขตที่ดินโบราณสถาน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ.2504 กรมศิลปากรจึงประกาศขึ้นทะเบียนและกำหนดเขตที่ดินโบราณสถานบ้านเลขที่ 130 (บ้านวินด์เซอร์) ซอยกุฎีจีน แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ให้มีพื้นที่โบราณสถานประมาณ 2 งาน 45 ตารางวา รายละเอียดดังปรากฏตามแผนผังแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2567

พนมบุตร จันทรโชติ

กรมศิลป์ ประกาศขึ้นทะเบียน กำหนดเขตพื้นที่ดินโบราณสถาน บ้านวินด์เซอร์ ซ.กุฎีจีน กรมศิลป์ ประกาศขึ้นทะเบียน กำหนดเขตพื้นที่ดินโบราณสถาน บ้านวินด์เซอร์ ซ.กุฎีจีน