โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 'โกศล สถิตธรรมจิตร' กงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ญี่ปุ่น

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 'โกศล สถิตธรรมจิตร' กงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ญี่ปุ่น

ราชกิจจาฯประกาศ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 'โกศล สถิตธรรมจิตร' ให้ดำรงตำแหน่ง กงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ญี่ปุ่น

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ญี่ปุ่น

 

 

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง นายโกศล สถิตธรรมจิตร อัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน บรูไนดารุสซาลาม ให้ดำรงตำแหน่ง กงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ญี่ปุ่น โดยมีเขตกงสุลครอบคลุมภูมิภาคคีวชูและภูมิภาคชูโกกุ

 

 

สัญญาบัตรตราตั้ง ลงวันที่ 1 พฤษภาคม พุทธศักราช 2567

ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

เศรษฐา ทวีสิน
นายกรัฐมนตรี

 

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง \'โกศล สถิตธรรมจิตร\' กงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ญี่ปุ่น