ราชกิจจาฯ ประกาศ อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 400 บาท กิจการโรงแรม ใน 10 จว. มีผล 13 เม.ย.

ราชกิจจาฯ ประกาศ อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 400 บาท กิจการโรงแรม ใน 10 จว. มีผล 13 เม.ย.

ประกาศลงราชกิจจาฯแล้ว! อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 400 บาท ประเภท กิจการโรงแรม ในท้องที่ 10 จังหวัด มีผลบังคับใช้ 13 เม.ย.67

วันที่ 10 เมษายน 2567 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำประเภทกิจการโรงแรม

 

 

ด้วยคณะกรรมการค่าจ้างได้มีการประชุมศึกษาและพิจารณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับอยู่ ประกอบกับข้อเท็จจริงอื่นตามที่กฎหมายกำหนด เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2567 และมีมติเห็นชอบให้กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเพื่อใช้บังคับแก่นายจ้างและลูกจ้างที่ทำงานประเภทกิจการโรงแรม

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 79 (3) มาตรา 88 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 และมาตรา 87 วรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560 คณะกรรมการค่าจ้างจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

 

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับในกรณีที่ลูกจ้างทำงานในประเภทกิจการโรงแรมที่ได้รับมาตรฐานที่พักเพื่อการท่องเที่ยวประเภทโรงแรมระดับการให้บริการ 4 ดาวขึ้นไป และมีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป

 

 

ข้อ 2 ให้กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็นเงินวันละสี่ร้อยบาท ในท้องที่ ดังนี้

(1) กรุงเทพมหานคร เฉพาะเขตปทุมวัน วัฒนา
(2) จังหวัดกระบี่ เฉพาะเขตองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง
(3) จังหวัดชลบุรี เฉพาะเขตเมืองพัทยา
(4) จังหวัดเชียงใหม่ เฉพาะเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
(5) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เฉพาะเขตเทศบาลหัวหิน
(6) จังหวัดพังงา เฉพาะเขตเทศบาลตำบลคึกคัก
(7) จังหวัดภูเก็ต
(8) จังหวัดระยอง เฉพาะเขตตำบลเพ
(9) จังหวัดสงขลา เฉพาะเขตเทศบาลนครหาดใหญ่
(10) จังหวัดสุราษฎร์ธานี เฉพาะเขตเทศบาลนครเกาะสมุย

 

ข้อ 3 เพื่อประโยชน์ตามข้อ 2 คำว่า 'วัน' หมายถึง เวลาทำงานปกติของลูกจ้างซึ่งไม่เกินชั่วโมงทำงานดังต่อไปนี้ แม้นายจ้างจะให้ลูกจ้างทำงานน้อยกว่าเวลาทำงานปกติเพียงใดก็ตาม

(1) เจ็ดชั่วโมง สำหรับงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจ้างตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541

(2) แปดชั่วโมง สำหรับงานอื่นซึ่งไมใช่งานตาม (1)

 

ข้อ 4 ห้ามมิให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างเป็นเงินแก่ลูกจ้างน้อยกว่าอัตราวันละสี่ร้อยบาท

 

ข้อ 5 ประกาศคณะกรรมการค่าจ้างฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2567

 

ไพโรจน์ โชติกเสถียร

ปลัดกระทรวงแรงงาน
ประธานกรรมการค่าจ้าง

 

อ่านประกาศราชกิจจานุเบกษาฉบับเต็ม (คลิก)