ราชกิจจา แพร่ประกาศ กลาโหม การกระทำของอากาศยานอันอาจเป็นภัยต่อความมั่นคงฯ

ราชกิจจา แพร่ประกาศ กลาโหม การกระทำของอากาศยานอันอาจเป็นภัยต่อความมั่นคงฯ

ราชกิจจา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงกลาโหม การกระทำของอากาศยานอันอาจเป็นภัยต่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรืออาจเป็นภัยต่อสาธารณะ พ.ศ. 2567

วันที่ 10 เมษายน 2567 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง การกระทำของอากาศยานอันอาจเป็นภัยต่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรืออาจเป็นภัยต่อสาธารณะ พ.ศ. 2567

 

 

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดการกระทำของอากาศยานอันอาจเป็นภัยต่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรืออาจเป็นภัยต่อสาธารณะ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง และมาตรา 11 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการปฏิบัติต่ออากาศยานที่กระทำผิดกฎหมาย พ.ศ. 2553 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ให้การกระทำดังต่อไปนี้ เป็นการกระทำของอากาศยานอันอาจเป็นภัยต่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรืออาจเป็นภัยต่อสาธารณะ

 

(1) อากาศยานที่ทำการบินเข้ามาในหรือออกนอกราชอาณาจักร หรือบินผ่านราชอาณาจักรโดยมิได้ส่งคำขออนุญาต ไม่มีแผนการบิน และไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ

 

(2) อากาศยานที่ทำการบินเข้ามาในหรือออกนอกราชอาณาจักร หรือบินผ่านราชอาณาจักรโดยได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศแล้ว แต่มิได้ทำแผนการบิน

 

(3) อากาศยานที่ทำการบินเข้ามาในหรือออกนอกราชอาณาจักร หรือบินผ่านราชอาณาจักรเมื่อได้รับอนุญาตและทำแผนการบินถูกต้องแล้ว แต่มิได้ทำการบินตามเงื่อนไขที่ได้รับอนุญาตและไม่ทำการบินตามแผนการบินที่ได้รับอนุญาต

 

(4) อากาศยานที่ทำการบินเข้ามาในหรือออกนอกราชอาณาจักร หรือบินผ่านราชอาณาจักรเมื่อได้รับอนุญาตและทำแผนการบินถูกต้องแล้ว แต่ฝ่าฝืนหรือมิได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ กฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติต่ออากาศยานที่กระทำผิดกฎหมาย กฎหมายว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศรวมถึงกฎหมายหรือความตกลงระหว่างประเทศ

 

(5) อากาศยานที่ทำการบินในราชอาณาจักรโดยไม่แจ้งกำหนดการใช้อากาศยานและแผนการบินต่อส่วนราชการที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการเดินอากาศหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร

 

 

(6) อากาศยานทำการบินลาดตระเวนหรือกระทำการอื่น ๆ ต่อเป้าหมายทางทหาร เป้าหมายสำคัญเกี่ยวกับความอยู่รอดของชาติและเป้าหมายสำคัญอื่น ๆ ตามที่กำหนดไว้ในแผนป้องกันภัยทางอากาศโดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ

 

(7) อากาศยานที่ได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจให้ทำการบินทั้งในกรณีปฏิบัติภารกิจลับภารกิจเร่งด่วน หรือภารกิจใด ๆ ก็ตามในเขตพื้นที่หวงห้าม พื้นที่ห้ามบิน พื้นที่อันตราย หรือพื้นที่อื่น ๆ ที่กำหนดไว้ในเอกสารแถลงข่าวการบินของประเทศไทย (Aeronautical Information Publication Thailand : AIP Thailand) แต่มิได้ส่งคำอนุญาตและแผนการบินให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารทราบล่วงหน้าตามระเบียบกระทรวงคมนาคมและกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการส่งคำอนุญาตหรือแผนการบินให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร

 

(8)  อากาศยานที่ทำการบินลาดตระเวนหรือปฏิบัติการทางยุทธวิธีใด ๆ ภายในเขตแสดงตนเพื่อป้องกันภัยทางอากาศโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศและมิได้ทำแผนการบินและมิได้ส่งคำอนุญาตและแผนการบินให้เจ้าหน้าที่ทหารอากาศทราบล่วงหน้าตามระเบียบกระทรวงคมนาคมและกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการส่งคำอนุญาตหรือแผนการบินให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร ซึ่งการทำการบินในการปฏิบัติการทางยุทธวิธีดังกล่าว ได้แก่

(ก) อากาศยานที่ทำการทิ้งระเบิด ปล่อยตอร์ปิโดหรืออาวุธอื่น ๆ ต่อเป้าหมายที่พื้นดินพื้นน้ำ หรือเป้าหมายในอากาศ ทั้งนี้ ยกเว้นอากาศยานฝ่ายเราที่ทำการฝึกในสนามฝึกใช้อาวุธ

(ข) อากาศยานที่ทำการวางทุ่นระเบิดตามบริเวณฝั่งทะเล หรือตามเส้นทางเข้าสู่ชายฝั่งทะเลหรือในน่านน้ำ หรือตามเส้นทางเข้าสู่ชายฝั่งทะเลประเทศไทย เว้นแต่การปฏิบัติดังกล่าวจะเป็นการปฏิบัติของอากาศยานฝ่ายเราที่พิสูจน์ทราบโดยแน่ชัดแล้ว

(ค) อากาสยานที่ไม่ปรากฏชัดว่าอยู่ในภาวะอันตราย ทำการทิ้งพลร่ม ปล่อยเครื่องร่อนภายในเขตแสดงตนเพื่อป้องกันภัยทางอากาศ เว้นแต่การปฏิบัติการดังกล่าวเป็นการฝึกหรือปฏิบัติการพิเศษตามที่ตกลงไว้ล่วงหน้า

(ง) อากาศยานที่ทำการล็อกเป้าหมายตั้งแต่ระยะไกลด้วยระบบเรดาร์หรือระบบอื่น ๆ ประจำอากาศยานในการเล็งเพื่อเตรียมยิง หรือเตรียมปล่อยอาวุธยิง หรือทำการยิงต่ออากาศยานฝ่ายเราที่เข้าสกัดกั้น หรืออากาศยานตรวจการณ์

(จ) อากาสยานที่เปิดห้องบรรทุกระเบิด หรือปฏิบัติการใด ๆ ที่แสดงว่าจะทำการทิ้งระเบิดหรือปล่อยอาวุธ

(ฉ) อากาศยานที่ไม่ปรากฏเครื่องหมายสัญชาติหรืออากาศยานที่มีเครื่องหมายสัญชาติของประเทศที่มิใช่พันธมิตร บินล่วงล้ำเข้ามาโดยไม่ยอมอยู่ในความควบคุมของเครื่องบินสกัดกั้น เว้นแต่อากาศยานนั้นได้ขออนุญาตทำการบินเข้ามาจากเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศและได้ทำการบินถูกต้องหรือปรากฏชัดว่าอากาศยานนั้นตกอยู่ในภาวะอันตราย

(ช) อากาศยานที่ทำการบินเข้า หรือบินผ่านในพื้นที่ห้ามบิน พื้นที่หวงห้าม และพื้นที่อันตราย ซึ่งได้มีประกาศห้ามตามเวลาและระยะสูงที่กำหนดในเอกสารแถลงข่าวการบินของประเทศไทย (AIP Thailand)

 

(9) อากาศยานที่ทำการบินลาดตระเวนหรือปฏิบัติการทางยุทธวิธีใด ๆ ภายในเขตแสดงตนเพื่อป้องกันภัยทางอากาศ เมื่อได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศแล้วมิได้ส่งคำอนุญาตและแผนการบินให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารทราบล่วงหน้าตามระเบียบกระทรวงคมนาคมและกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการส่งคำอนุญาตหรือแผนการบินให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร

 

(10) อากาศยานที่ทำการบินขึ้นหรือลงจากเรือบรรทุกเครื่องบิน ภายในเขตแสดงตนเพื่อป้องกันภัยทางอากาศโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ

 

(11) อากาศยานทหารต่างประเทศที่ทำการบินขึ้นหรือลงจากเรือบรรทุกเครื่องบินภายในเขตแสดงตนเพื่อป้องกันภัยทางอากาศโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ

 

(12) อากาศยานที่ทำการบินขึ้นหรือลงจากเรือบรรทุกเครื่องบินภายในเขตแสดงตนเพื่อป้องกันภัยทางอากาศเมื่อได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศแล้วมิได้ส่งคำอนุญาตและแผนการบินให้เจ้าหน้าที่ทหารอากาศทราบล่วงหน้าตามระเบียบกระทรวงคมนาคมและกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการส่งคำอนุญาตหรือแผนการบินให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร

 

(13) อากาศยานทหารต่างประเทศที่ทำการบินขึ้นหรือลงจากเรือบรรทุกเครื่องบินภายในเขตแสดงตนเพื่อป้องกันภัยทางอากาศเมื่อได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศแล้วมิได้ส่งคำอนุญาตและแผนการบินให้เจ้าหน้าที่ทหารอากาศทราบล่วงหน้าตามระเบียบกระทรวงคมนาคมและกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการส่งคำอนุญาตหรือแผนการบินให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร

 

(14) อากาศยานที่ไม่สามารถทำการพิสูจน์ฝ่ายด้วยสายตาหรือด้วยอุปกรณ์พิสูจน์ฝ่ายอิเล็กทรอนิกส์ (EID) หรืออุปกรณ์อื่น ๆ จากการบินสกัดกั้นได้

 

(15) เมื่อได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ภาคพื้นว่าอากาศยานที่ทำการบินเข้ามาในหรือออกนอกเขตแสดงตนเพื่อป้องกันภัยทางอากาศ หรือทำการบินขึ้นลง ภายในเขตแสดงตนเพื่อป้องกันภัยทางอากาศโดยไม่มีสิ่งเหล่านี้อยู่กับอากาศยาน

(ก) ใบสำคัญการจดทะเบียน

(ข) เครื่องหมายสัญชาติและทะเบียน

(ค) ใบสำคัญสมควรเดินอากาศ

(ง) สมุดปูมเดินทาง

(จ) ใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่แต่ละคน

(ฉ) ใบอนุญาตเครื่องวิทยุสื่อสาร ถ้ามีเครื่องวิทยุสื่อสาร

 

(16) อากาศยานที่ใช้ที่หนึ่งที่ใดเป็นที่ขึ้นลงนอกจากสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวของอากาศยาน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ

 

(17) อากาศยานที่ไม่ทำการบินตามเส้นทางบินที่กำหนดในเอกสารแถลงข่าวการบินของประเทศไทย (AIP Thailand)

 

(18) อากาศยานที่ไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน

 

(19) อากาศยานบินเข้าหรือบินผ่านเขตห้าม หรือเขตกำกัดการบินซึ่งรัฐมนตรีได้ประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

 

(20) อากาศยานมีผู้ที่ใช้เครื่องถ่ายภาพในอากาศยาน หรือจากอากาศยานไม่ว่าโดยวิธีใด ๆ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ

 

(21) อากาศยานที่มีผู้ที่บังคับหรือปล่อยอากาศยาน ซึ่งไม่มีนักบิน หรือทิ้งร่มอากาศ นอกจากได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากรัฐมนตรี และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกำหนด

 

(22) อากาศยานที่ส่งหรือพายุทธภัณฑ์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมยุทธภัณฑ์ไปกับอากาศยานเว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากรัฐมนตรี และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกำหนด

 

(23) อากาศยานที่นำเข้ายุทธภัณฑ์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมยุทธภัณฑ์มากับอากาศยานเว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากรัฐมนตรี และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกำหนด

 

(24) อากาศยานที่ส่งหรือพาวัตถุอันตรายหรือสัตว์ ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของอากาศยาน หรือบุคคลในอากาศยานตามที่กำหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดวัตถุอันตรายและสัตว์ ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของอากาศยานหรือบุคคลในอากาศยานไปกับอากาศยานเว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศกำหนด

 

(25) อากาศยานที่นำเข้าวัตถุอันตรายหรือสัตว์ ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของอากาศยาน หรือบุคคลในอากาศยานตามที่กำหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดวัตถุอันตรายและสัตว์ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของอากาศยานหรือบุคคลในอากาศยานมากับอากาศยาน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศกำหนด

 

(26) อากาศยานนอกจากอากาศยานต่างประเทศ ทำการบินออกนอกเขตแสดงตนเพื่อป้องกันภัยทางอากาศโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ

 

(27) อากาศยานต่างประเทศที่ทำการบินผ่านหรือขึ้นลงภายในขตแสดงตนเพื่อป้องกันภัยทางอากาศโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ

 

(28) อากาศยานต่างประเทศที่ทำการบินผ่านหรือขึ้นลงภายในเขตแสดงตนเพื่อป้องกันภัยทางอากาศเมื่อได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจแล้ว แต่มิได้ส่งคำอนุญาตและแผนการบินให้เจ้าหน้าที่ทหารอากาศทราบล่วงหน้า ตามระเบียบกระทรวงคมนาคมและกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการส่งคำอนุญาตหรือแผนการบินให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร

 

(29) อากาศยานทหารต่างประเทศทำการบินผ่านหรือขึ้นลงภายในเขตแสดงตนเพื่อป้องกันภัยทางอากาศโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ

 

(30) อากาศยานทหารต่างประเทศที่ทำการบินผ่าน หรือขึ้นลงภายในเขตแสดงตนเพื่อป้องกันภัยทางอากาศเมื่อได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจแล้ว แต่มิได้ส่งคำอนุญาตและแผนการบิน ให้เจ้าหน้าที่ทหารอากาศทราบล่วงหน้า ตามระเบียบกระทรวงคมนาคมและกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการส่งคำอนุญาตหรือแผนการบินให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร

 

(31) อากาศยานส่วนบุคคลที่นำมาใช้ในการเดินอากาศโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ

 

(32) อากาศยานส่วนบุคคลที่ทำการบินไม่ปฏิบัติตามตามเงื่อนไขในการอนุญาตให้ทำการบินและไม่มีใบอนุญาตใช้อากาศยานส่วนบุคคลติดไปกับอากาศยานด้วย

 

(33) อากาศยานส่วนบุคคล หรืออากาศยานราชการที่ทำการบิน ขนส่งยาเสพติด หรือสินค้าหนีภาษี หรือสิ่งผิดกฎหมาย

 

(34) อากาศยานส่วนบุคคล หรืออากาศยานราชการทำการบินอันเป็นการรบกวนจราจรทางอากาศไม่ว่าทำเพื่อประโยชน์ธุรกิจการค้าหรือไม่

 

(35) การนำอากาศยานซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศเห็นว่าไม่ปลอดภัยทำการบิน

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2567

 

สุทิน คลังแสง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

 

อ่านประกาศราชกิจจานุเบกษาฉบับเต็ม (คลิก)