ราชกิจจาฯ เผยแพร่ กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ พ.ศ. 2567

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ พ.ศ. 2567

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ พ.ศ. 2567 แต่งตั้ง รอง ผบ.ตร. - จเรตำรวจแห่งชาติ ลงมาถึงผู้บังคับหมู่ ให้ยึดลำดับอาวุโส-ความรู้ความสามารถประกอบกัน มีผลหลัง 180 วัน

วันที่ 5 เมษายน 2567 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ พ.ศ. 2567 รวม 48 ข้อ โดยมีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการข้าราชการตำรวจ ลงนามในประกาศ

 

 

เพื่อรักษาความเที่ยงธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายข้าราชการตำรวจให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม การคัดเลือกหรือแต่งตั้งข้าราชการตำรวจต้องพิจารณาจากอาวุโสและความรู้ความสามารถประกอบกัน เพื่อให้ข้าราชการตำรวจสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเที่ยงธรรม มีประสิทธิภาพ ไม่ตกอยู่ใต้อาณัติของบุคคลใด และภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตน

 

ในการนี้ เพื่อกำหนดให้ระบบคุณธรรมเกิดขึ้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 23 (2) มาตรา 88 ประกอบกับมาตรา 76 มาตรา 78 มาตรา 79 มาตรา 81 มาตรา 82 มาตรา 83 และมาตรา 84 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565 และมติ ก.ตร. ในการประชุมครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567 จึงออกกฎ ก.ตร. ไว้ ดังต่อไปนี้

 

ข้อ 1 กฎ ก.ตร. นี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

ข้อ 2 กฎ ก.ตร. นี้ให้ใช้บังคับในการคัดเลือกหรือแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ระดับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและจเรตำรวจแห่งชาติลงมาถึงผู้บังคับหมู่ เว้นแต่ระยะเวลาการคัดเลือกแต่งตั้งตามข้อ 7 (1) (ก) และการจัดทำลำดับอาวุโสตามข้อ 9 ให้ใช้บังคับในการคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติด้วย

 

ข้อ 3 ให้ยกเลิก

(1) กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ พ.ศ. 2561
(2) กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 

 

มีต่อ... (คลิก)

 

 

หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้กฎ ก.ตร. ฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565 มาตรา 82 วรรคห้า บัญญัติให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อาจกำหนดให้มีหลักเกณฑ์การคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่งระดับผู้บังคับการขึ้นไปสำหรับผู้ที่จะครบเกษียณอายุราชการเป็นการเฉพาะ ทั้งนี้ ให้กำหนดไว้ในกฎ ก.ตร. และมาตรา 88 บัญญัติให้เพื่อรักษาความเที่ยงธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายข้าราชการตำรวจ ให้ ก.ตร. ออกกฎ ก.ตร. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งและโยกย้ายข้าราชการตำรวจไว้ให้ชัดเจนแน่นอน โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจ เพื่อใช้ในการคัดเลือกหรือแต่งตั้ง การกำหนดวาระประจำปี การนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง การนับจำนวนตำแหน่งว่าง การคำนวณสัดส่วนอาวุโสเพื่อเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น การจัดประเภทตำแหน่งเพื่อใช้ในการคำนวณสัดส่วนอาวุโสเพื่อเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น และการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์ที่สมควรได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น จึงจำเป็นต้องออกกฎ ก.ตร. นี้

 

อ่านประกาศราชกิจจานุเบกษา กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ พ.ศ. 2567 ฉบับเต็ม (คลิก)