รีบเลย! วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าศึกษา ปี 2567

รีบเลย! วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าศึกษา ปี 2567

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2567 สมัครทางออนไลน์ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ถึง 26 เม.ย.67

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2567 โดยสมัครได้ทางออนไลน์ ได้ที่ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 26 เมษายน 2567

 

 

โดย วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2567 ซึ่งจำนวนนักเรียนที่รับรวม 60 คน

 

จำนวนนักเรียนที่รับจากการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษารวม 60 คน แบ่งเป็น

นักเรียนพยาบาลทหารเรือส่วนของกองทัพเรือ จำนวน 40 คน

  • ทุนกองทัพเรือ จำนวน 20 คน
  • ทุนส่วนตัวโดยกองทัพเรือสนับสนุนค่ายุทธอาภรณ์ จำนวน 20 คน

 

นักเรียนพยาบาลทหารเรือ ส่วนของมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและ/หรือทุนส่วนตัว คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จำนวน 20 คน
 

รีบเลย! วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าศึกษา ปี 2567

 

ระเบียบการรับสมัครและสอบคัดเลือก (คลิก)

คุณสมบัติผู้สมัครสอบ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ

- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) ของกระทรวงศึกษาธิการ

- เป็นสตรีโสด อายุระหว่าง 18-25 ปี โดยนับปี พ.ศ.ที่เกิด (ผู้เกิดระหว่างปี พ.ศ.2542-2549)

- มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด และบิดา มารดาผู้ให้กำเนิดมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด ถ้าบิดาเป็นข้าราชการทหารหรือตำรวจ ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่ผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้ สำหรับผู้สมัครที่มีปู่หรือย่า หรือตา หรือยาย มิใช่สัญชาติไทย จะต้องนำสูติบัตรของบิดา มารดา หรือหนังสือรับรองจากที่ว่าการอำเภอ/สำนักงานเขตซึ่งรับรองว่าบิดา มารดาของผู้สมัครเกิดในประเทศไทยจริงมาแสดงด้วย

- รูปร่าง ลักษณะ ท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะสมต่อการรับราชการทหารและการประกอบวิชาชีพการพยาบาล โดยมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร มีน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 42 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 65 กิโลกรัม หรือดัชนีมวลกาย (BMI) ไม่เกิน 25 กิโลกรัมต่อตารางเมตร

- มีสุขภาพสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคที่กำหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร หรือไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาวิชาชีพการพยาบาล โดยการตรวจสุขภาพจากคณะกรรมการตรวจสุขภาพและการทดสอบสุขภาพจิตที่กรมแพทย์ทหารเรือแต่งตั้ง

- มีความประพฤติดี ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

- ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัวตามกฎหมาย หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล

- ไม่อยู่ระหว่างเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาและไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุกหรือกักขัง เว้นแต่ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดฐานลหุโทษ

- ไม่อยู่ระหว่างพักราชการพักงานและไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หรือสถานศึกษา หรือหน่วยงานใดๆ เนื่องจากทุจริต หรือประพฤติเสื่อมเสีย

- ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ หรือมียาเสพติดให้โทษไว้ในครอบครอง โดยฝ่าฝืนกฎหมาย

 

รีบเลย! วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าศึกษา ปี 2567

 

วิธีการสมัครและหลักฐานการสมัคร วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น โดยสามารถสมัครได้ทาง rtncn-recruit ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 26 เมษายน 2567 โดยมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้

- ศึกษาข้อมูลการสมัครและกรอกข้อมูลการสมัครทางอินเทอร์เน็ต ในใบสมัครให้ครบถ้วนตรงกับหลักฐานความเป็นจริง และปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัครที่กำหนด

- Upload ไฟล์รูปภาพ ขนาด 1x1.5 นิ้วหน้าตรงครึ่งตัว ไม่สวมหมวกและแว่นตาสีเข้มหรือดำ ขนาด 160x200 พิกเซล File นามสกุล .JPG เท่านั้น ลงบนใบสมัครสอบคัดเลือกฯ

- พิมพ์ใบชำระเงินค่าสมัครจากอินเทอร์เน็ต แล้วชำระเงินค่าสมัครจำนวน 350 บาท ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาทั่วประเทศ อัตราค่าบริการ 15 บาท โดยสามารถชำระได้ทั้งเงินสด บัตรเครดิต True money หรือผ่าน Application Counter service ทั้งในระบบ IOS และ Android ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 28 เมษายน 2567

- ตรวจสอบสถานะการชำระเงินทางอินเทอร์เน็ต ภายหลังจากที่ผู้สมัครชำระเงิน จะปรากฏเลขประจำตัวผู้สมัคร ที่มุมขวาด้านบนของใบสมัครแสดงว่าวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือได้รับสมัครในเบื้องต้นไว้แล้ว

- พิมพ์ใบสมัครที่สมบูรณ์ผู้สมัครต้องตรวจดูใบสมัครจะต้องมีเลขประจำตัวผู้สมัครที่มุมขวาด้านบนของใบสมัคร ข้อมูลส่วนตัวที่ถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อด้านล่างใบสมัครจึงจะถือว่าข้อมูลครบสมบูรณ์

 

รีบเลย! วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าศึกษา ปี 2567 คลิกที่ เข้าสู่ระบบรับสมัคร ONLINE (มุมขวาด้านบน)

 

อ่านรายละเอียดระเบียบการรับสมัครและสอบคัดเลือก (คลิก)