แต่งตั้ง 'พล.ต.อ.มนตรี ยิ้มแย้ม' เป็นที่ปรึกษารองประธานสภาฯ คนที่ 2

แต่งตั้ง 'พล.ต.อ.มนตรี ยิ้มแย้ม' เป็นที่ปรึกษารองประธานสภาฯ คนที่ 2

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ แต่งตั้ง "พล.ต.อ.มนตรี ยิ้มแย้ม" เป็นที่ปรึกษารองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่2

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง ตามที่ได้มีประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 ตามความในมาตรา 116 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 92 (5) และมาตรา 95 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ.2554 จึงแต่งตั้ง พลตำรวจเอก มนตรี ยิ้มแย้ม เป็นข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง ตำแหน่งที่ปรึกษารองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง
 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2566 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2566

วันมูหะมัดนอร์ มะทา

ประธานสภาผู้แทนราษฎร

แต่งตั้ง 'พล.ต.อ.มนตรี ยิ้มแย้ม' เป็นที่ปรึกษารองประธานสภาฯ คนที่ 2