ระเบียบกรมเจ้าท่า การจดทะเบียนเรือไทยและใบอนุญาตใช้เรือสำหรับเรือประมง

ระเบียบกรมเจ้าท่า การจดทะเบียนเรือไทยและใบอนุญาตใช้เรือสำหรับเรือประมง

เช็กที่นี่! ระเบียบกรมเจ้าท่า ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจดทะเบียนเรือไทยและใบอนุญาตใช้เรือสำหรับเรือประมง พ.ศ. 2567

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ระเบียบกรมเจ้าท่า ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจดทะเบียนเรือไทยและใบอนุญาตใช้เรือสำหรับเรือประมง พ.ศ. 2567

 

 

ด้วย กรมเจ้าท่า ได้รับแจ้งจาก กรมประมง ว่า คณะกรรมการมาตรการทางปกครองได้ออกประกาศยกเลิกบัญชีรายชื่อเรือประมงที่ถูกใช้ทำการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และในที่ประชุมเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการทำการประมงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมประมง มีการพิจารณาออกระเบียบเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การออกหนังสือรับรองเพื่อให้เรือประมงดังกล่าวสามารถนำหนังสือรับรองที่ได้รับจากกรมประมงมายื่นขอจดทะเบียนเรือประมงกับกรมเจ้าท่า โดยในส่วนของกรมประมงเป็นการดำเนินการเพื่อรักษาหรือฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้อยู่ในระดับที่สามารถก่อให้เกิดผลิตผลสูงสุดของสัตว์น้ำที่สามารถทำการประมงได้อย่างยั่งยืน มิให้มีจำนวนเรือประมงทำการประมงที่เกินศักย์การผลิตและขีดความสามารถในการทำการประมง ในขณะที่การดำเนินการของกรมเจ้าท่าเป็นเรื่องทางทะเบียนเรือและใบอนุญาตใช้เรือเพื่อควบคุมความปลอดภัยในการเดินเรือ

 

 

ดังนั้น เพื่อให้มีหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจดทะเบียนเรือไทยและออกใบอนุญาตใช้เรือสำหรับเรือประมง สำหรับนายทะเบียนเรือไทยในการรับจดทะเบียนเรือประมงและเจ้าพนักงานในการออกใบอนุญาตใช้เรือสำหรับเรือประมง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 54/2 แห่งพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยพระพุทธศักราช 2456 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่เกี่ยวกับใบอนุญาตใช้เรือ อธิบดีกรมเจ้าท่าจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

 

ข้อ 1 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับนับถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

ข้อ 2 ให้ยกเลิกระเบียบกรมเจ้าท่า ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนการตรวจสอบเรือ การทำเครื่องหมายที่แสดงอัตลักษณ์เรือและการจดทะเบียนเรือประมงพื้นบ้านที่มีขนาดไม่เกินสิบตันกรอส พ.ศ. 2562

 

ข้อ 3 บรรดาประกาศ คำสั่ง หรือระเบียบอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

 

ข้อ 4 การจดทะเบียนเรือไทยสำหรับเรือประมง ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกรมเจ้าท่า ว่าด้วยหลักกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับทะเบียนเรือไทยและใบอนุญาตใช้เรือ พ.ศ. 2563 หมวด 2 การจดทะเบียนเรือไทย

 

ข้อ 5 ในการยื่นคำขอจดทะเบียนเรือประมงตามข้อ 4 ผู้ยื่นคำขอหรือเจ้าของเรือต้องได้รับหนังสือรับรองจากกรมประมง และนำมาประกอบในการยื่นคำขอต่อนายทะเบียนเรือด้วย

 

เมื่อกรมประมงได้ออกหนังสือรับรองให้กับผู้ยื่นคำขอหรือเจ้าของเรือ หากนายทะเบียนได้พิจารณาและตรวจสอบเอกสารหลักฐานแล้วไม่มีข้อขัดข้องใด ๆ ก็ให้ถือว่าได้มีการตรวจสอบตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว

 

ข้อ 6 ก่อนส่งมอบทะเบียนเรือให้แก่ผู้ยื่นคำขอหรือเจ้าของเรือ ต้องดำเนินการจัดทำเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ประจำเรือให้เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องหมายถาวรของเรือไทย

 

ข้อ 7 การออกใบอนุญาตใช้เรือสำหรับเรือประมง ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกรมเจ้าท่า ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับทะเบียนเรือไทยและใบอนุญาตใช้เรือ พ.ศ. 2563 หมวด 1 การจดทะเบียนรับใบอนุญาตใช้เรือ

 

ข้อ 8 ให้อธิบดีกรมเจ้าท่ามีอำนาจรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจวินิจฉัย ตีความ และกำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนี้

 

ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

 

อ่านราชกิจจานุเบกษาฉบับเต็ม (คลิก)