'เบี้ยผู้สูงอายุ' เดือนมีนาคม 2567 ล่าสุด เงินเข้าวันไหน เช็กเลย!

'เบี้ยผู้สูงอายุ' เดือนมีนาคม 2567 ล่าสุด เงินเข้าวันไหน เช็กเลย!

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือ เงินผู้สูงอายุ เดือนมีนาคม 2567 ล่าสุด เงินเข้าวันไหน เช็กเลย!

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สิทธิประโยชน์ที่ผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป พึงได้รับจากรัฐบาล เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย ค่าครองชีพของผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นสิทธิและสวัสดิการที่ผู้สูงอายุชาวไทยทุกคนจะได้รับ โดยจะได้รับเงินแบบขั้นบันได ในอัตราเริ่มตั้งแต่ 600-1,000 บาท ใครยังไม่เคยลงทะเบียน ก็สามารถลงทะเบียนได้ตามรอบที่กำหนด เพื่อรับเงินในปีงบประมาณถัดไป สำหรับ “เงินผู้สูงอายุเดือนมีนาคม 2567” เงินเข้าวันไหน มีเงื่อนไขแบบเดิมหรือไม่ ไปตรวจสอบกันเลย

 

ลงทะเบียนรับสิทธิ เงินผู้สูงอายุ ต้องทำอย่างไร

ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 59 ปีบริบูรณ์สามารถไปลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ของปีนั้น และเมื่ออายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีถัดไป ก็จะได้รับเบี้ยผู้สูงอายุตั้งแต่เดือนตุลาคม ในปีนั้น ๆ โดยสามารถไปลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพด้วยตัวเองได้ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายนของทุกปี

ทั้งนี้ ผู้สูงอายุสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ตั้งแต่เดือนตุลาคมของทุกปีเป็นต้นไป โดยจะต้องเป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน-1 ตุลาคม ของปีนั้น ๆ จึงจะลงทะเบียนล่วงหน้าได้ โดยเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพถัดจากเดือนที่มีอายุครบ 60 ปี นั่นคือ เดือนตุลาคมของปีนั้น
 

เกณฑ์รับเบี้ยผู้สูงอายุ

 • มีสัญชาติไทย

 • มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ซึ่งได้ยืนยันสิทธิขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • เป็นผู้ไม่มีรายได้ หรือมีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ ตามที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุกำหนด
 • ตอนนี้ยังไม่มีการกำหนดคุณสมบัติอย่างชัดเจนเรื่องเกณฑ์การชี้วัดรายได้ที่ไม่เพียงพอ ให้ใช้ระเบียบการเบิกจ่ายฉบับเดิมไปก่อน จนกว่าจะมีการกำหนดคุณสมบัติอย่างชัดเจน

 

การจ่ายเงินเบี้ยผู้สูงอายุ ปี 2567

มีนาคม : วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567
เมษายน : วันพุธที่ 10 เมษายน 2567
พฤษภาคม : วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2567
มิถุนายน : วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567
กรกฎาคม : วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567
สิงหาคม : วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2567
กันยายน : วันอังคารที่ 10 กันยายน 2567
ตุลาคม : วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2567
พฤศจิกายน : วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2567
ธันวาคม : วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2567
 

วิธีการรับเงินผู้สูงอายุ

 • รับเงินสดด้วยตนเอง
 • รับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ
 • โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ
 • โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ

 

การจ่ายเบี้ยยังชีพที่ผู้สูงอายุได้รับตามขั้นบันได

 • ผู้สูงอายุ 60-69 ปี จะได้รับเบี้ยยังชีพ 600 บาท
 • ผู้สูงอายุ 70-79 ปี จะได้รับเบี้ยยังชีพ 700 บาท
 • ผู้สูงอายุ 80-89 ปี จะได้รับเบี้ยยังชีพ 800 บาท
 • ผู้สูงอายุ 90 ปีขึ้นไป จะได้รับเบี้ยยังชีพ 1,000 บาท