ด่วน! โอน 5 วันรวด เช็คเงินช่วยเหลือชาวนา ไร่ละ 1000 อัปเดตล่าสุด

ด่วน! โอน 5 วันรวด เช็คเงินช่วยเหลือชาวนา ไร่ละ 1000 อัปเดตล่าสุด

แจ้งด่วน ตรวจสอบโอน 5 วันรวด! เช็คเงินเกษตรกร 2566 หรือ เช็คเงินช่วยเหลือชาวนา ไร่ละ 1000 บาท วันโอนเงิน อัปเดตจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ - ธกส.

ล่าสุดแจ้งด่วน อัปเดต เงินไร่ละ 1000 "เช็คเงินเกษตรกร 2566" เงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไร่ละ 1,000 บาท หรือ "เงินช่วยเหลือชาวนา" ตามที่ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บอกไว้ว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการบริหารและจัดการข้าวแห่งชาติ (นบข.) เสนอมาตรการให้ "เงินช่วยเหลือชาวนา ไร่ละ 1,000 บาท"

ภายใต้โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2566/67 วงเงิน 5.6 หมื่นล้านบาท  โดยมีกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเป้าหมาย 4.68 ล้านครัวเรือน

ที่ผ่าน การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2566/67 กับกรมส่งเสริมการเกษตรเรียบร้อยแล้ว โดยจะให้เงินช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาท กับเกษตรกรครัวเรือนละไม่เกิน 20 ไร่ หรือครัวเรือนละไม่เกิน 20,000 บาท

สามารถจ่ายเงินให้กับชาวนาผ่านบัญชีเกษตรกรโดยตรงได้ในเดือน พ.ย. 2566 ถ้าช้าสุดไม่เกิน 1 เดือน และไม่เกินสิ้นปีนี้

 ธ.ก.ส. ประชุมผู้บริหาร เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2566 เพื่อสรุปจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไร่ละ 1,000 บาท ครัวเรือนละ 20,000 บาท เริ่มโอนงวดแรก 28 พ.ย. 2566 โอนต่อเนื่อง 5 วัน

อัปเดตล่าสุด เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1000 หรือ เงินช่วยเหลือชาวนาเกษตรกร ทาง ธกส. จะโอนเงินเข้าบัญชีชาวนาตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 15 ธันวาคม 2566 ในบางจังหวัด

ด่วน! โอน 5 วันรวด เช็คเงินช่วยเหลือชาวนา ไร่ละ 1000 อัปเดตล่าสุด

เช็คเงินช่วยเหลือชาวนาล่าสุด 66 67

ก่อนหน้านี้ น.ส.เกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รายงานกรณี ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มติเห็นชอบในหลักการมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือก ปีการผลิต 2566/67

โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2566/67 วงเงินงบประมาณจ่ายขาด 56,321.07 ล้านบาท (5.6 หมื่นล้านบาท) ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอสำหรับกรอบวงเงินที่รัฐต้องชดเชยค่าใช้จ่ายหรือสูญเสียรายได้ของหน่วยงานของรัฐตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ให้เป็นไปตามความเห็นของกระทรวงการคลัง 

ด่วน! โอน 5 วันรวด เช็คเงินช่วยเหลือชาวนา ไร่ละ 1000 อัปเดตล่าสุด

 

เช็คเงินไร่ละ 1000 เช็คเงินช่วยเหลือชาวนา

มอบหมายให้ ธ.ก.ส. จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามผลการดำเนินงานจริงตามความจำเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป ตามความเห็นของสำนักงบประมาณ

โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2566/67 ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร ประมาณ 4.68 ล้านครัวเรือนทั่วประเทศ 

ส่งรายชื่อเกษตรกรให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อดำเนินการจ่ายเงินให้เกษตรกร ในอัตราไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 20 ไร่ หรือครัวเรือนละไม่เกิน 20,000 บาท  ซึ่งวงเงินงบประมาณ 56,321.07 ล้านบาท 

จำแนกเป็น ดังนี้
1. งบประมาณจ่ายขาดให้เกษตรกร แหล่งเงินทุน ธ.ก.ส. วงเงิน 54,336.14 ล้านบาท 
2.ค่าใช้จ่ายดำเนินการ ธ.ก.ส. วงเงิน 1,984.93 ล้านบาท

ด่วน! โอน 5 วันรวด เช็คเงินช่วยเหลือชาวนา ไร่ละ 1000 อัปเดตล่าสุด

เช็คเงินเกษตรกร 2566

ตรวจสอบสถานะความเป็นเกษตรกร จากการขึ้นทะเบียนกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2566 คลิกที่นี่ farmer.doae.go.th

เช็กให้แล้ว ตรวจสอบเงินช่วยเหลือชาวนา

เกษตรกรชาวนา ตรวจสอบเงินช่วยเหลือชาวนา ของ เว็บไซต์ ธ.ก.ส. จะอัปเดตข้อมูลล่าสุด ปรากฏขึ้นข้อความเตรียมรับเงิน ในเดือนพฤศจิกายน 2566 และภายในเดือนธันวาคม 2566 สามารถตรวจสอบสถานะโอนเงิน โดยไม่ต้องไปธนาคารตามขั้นตอน ดังนี้

1. เข้าไปที่ chongkho.inbaac 
2. กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน
3. กดค้นหา
4.ระบบจะแจ้งว่า ชื่อโครงการ / เลขที่บัญชี / วันที่โอน / สาขา ธกส. / สถานะ ให้ท่านทราบ

 

ด่วน! โอน 5 วันรวด เช็คเงินช่วยเหลือชาวนา ไร่ละ 1000 อัปเดตล่าสุด

 

ล่าสุด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) กำลังดำเนินการ "กรุงเทพธุรกิจ" เกาะติดบอก "วันจ่ายเงิน" ให้รู้ก่อนใครแน่นอน ติดตามที่นี่เท่านั้น

ด่วน! โอน 5 วันรวด เช็คเงินช่วยเหลือชาวนา ไร่ละ 1000 อัปเดตล่าสุด

เช็คด่วน โอนวันไหน จังหวัดที่ได้ก่อน เงินช่วยเหลือชาวนา ไร่ละ 1,000 บาท

อัปเดตจาก เกษตรอำเภอ และ ธกส. จะประชุมคณะกรรมการผู้บริหาร วันที่ 23 พ.ย. 2566 เพื่อสรุปจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไร่ละ 1,000 บาท หรือ เงินไร่ละ 1000 ครัวเรือนละ 20,000 บาท คาดว่าโอนเป็นจำนวน 5 รอบ เริ่มโอนงวดแรก 28 พ.ย. 2566 คาดว่าเริ่มโอนเงิน รวม 5 วัน ดังนี้

 • เงินช่วยเหลือชาวนา ไร่ละ 1000 บาท โอนครั้งที่ 1 วันที่ 28 พ.ย. 66 ภาคเหนือ เชียงใหม่ น่าน แพร่ / ภาคอีสาน อุดรธานี ร้อยเอ็ด มหาสารคาม อุบลราชธานี
   
 • เงินช่วยเหลือชาวนา ไร่ละ 1000 บาท โอนครั้งที่ 2 วันที่ 29 พ.ย. 66 ภาคเหนือ ลำปาง พะเยา แม่ฮ่องสอน ลำพูน พิจิตร เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ พิษณุโลก สุโขทัย กำแพงเพชร อุตรดิตถ์ อุทัยธานี ตาก
   
 • เงินช่วยเหลือชาวนา ไร่ละ 1000 บาท โอนครั้งที่ 3 วันที่ 30 พ.ย. 66 ภาคอีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ ลำพูน หนองคาย มุกดาหาร สุรินทร์ บุรีรัมย์ ชัยภูมิ ศรีสะเกษ 
   
 • เงินช่วยเหลือชาวนา ไร่ละ 1000 บาท โอนครั้งที่ 4 วันที่ 1 ธ.ค. 66 ภาคอีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น สกลนคร นครพนม กาฬสินธุ์ นครราชสีมา ยโสธร 
   
 • เงินช่วยเหลือชาวนา ไร่ละ 1000 บาท โอนครั้งที่ 5 วันที่ 2 ธ.ค. 66 ภาคอีสาน เลย อำนาจเจริญ
  ภาคกลาง นนทบุรี อ่างทอง สระบุรี ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นครนายก สมุทรปราการ ลพบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี 
  ภาคตะวันออก สระแก้ว ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
  ภาคตะวันตก ตาก กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์
  ภาคใต้ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา ภูเก็ต พัทลุง ตรัง ปัตตานี สงขลา สตูล นราธิวาส และยะลา
  นครหลวง กรุงเทพมหานคร

ตรวจสอบล่าสุด เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1000 หรือ เงินช่วยเหลือชาวนาเกษตรกร ทาง ธกส. จะโอนเงินเข้าบัญชีชาวนาตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 15 ธันวาคม 2566 ในบางพื้นที่ตำบล บางจังหวัด อย่างเช่น จังหวัดชัยภูมิ

ด่วน! โอน 5 วันรวด เช็คเงินช่วยเหลือชาวนา ไร่ละ 1000 อัปเดตล่าสุด

ด่วน! โอน 5 วันรวด เช็คเงินช่วยเหลือชาวนา ไร่ละ 1000 อัปเดตล่าสุด
 

อัปเดตข้อมูลอ้างอิง ทีมข่าว bangkokbiznews.comทำเนียบรัฐบาล , กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ ธกส.