‘ธปท.’ ออกหนังสือเตือนรัฐบาลใช้งบซ้ำซ้อน จ่ายชาวนาค่าเกี่ยวข้าวไร่ละพัน

‘ธปท.’ ออกหนังสือเตือนรัฐบาลใช้งบซ้ำซ้อน จ่ายชาวนาค่าเกี่ยวข้าวไร่ละพัน

ธปท. ออกหนังสือเตือนรัฐบาลดันโครงการ จ่ายเงินชาวนาไร่ละ 1,000 บาท วงเงินสูง มีความจำเป็นน้อย จ่ายเงินให้ความช่วยเหลือซ้ำซ้อน มีความจำเป็นน้อย

แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาล ระบุว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ทำหนังสือด่วนที่สุด ที่ ธปท.ฝศม. 806/2566 เรื่อง มาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือก ปีการผลิต 2566/67 (เพิ่มเติม) หลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา มติเห็นชอบในหลักการ โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการ และพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2566/67 วงเงินงบประมาณจ่ายขาด 56,321.07 ล้านบาท หรือ จ่ายเงินชาวนาไร่ละ 1,000 บาท ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอ


ตามเอกสารระบุถึงการดำเนินโครงการจ่ายเงินชาวนาไร่ละ 1,000 บาท ว่า ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีหนังสือด่วนที่สุดที่ นร 0506/ว(ล) 24405 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 แจ้งว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เสนอเรื่อง มาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือก ปีการผลิต 2566/67 (เพิ่มเติม) ให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณา โดยขอให้ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) พิจารณาเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาของ ครม. นั้น

 

ธปท. ได้พิจารณาแล้ว และมีความเห็นว่า โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนา คุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว มีความจำเป็นลดลงเมื่อเทียบกับช่วงที่ผ่านมา เนื่องจากปัจจุบันราคา ข้าวสูงขึ้นมาก และราคาปุ๋ยลดลงต่อเนื่อง

นอกจากนี้ เพื่อให้การดำเนินโครงการได้ผลสัมฤทธิ์ที่สามารถ ยกระดับการผลิต และคุณภาพผลผลิตข้าวได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงช่วยลดภาระทางการคลังในอนาคต ควรกำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด และหน่วยงานรับผิดชอบหลักที่ชัดเจน รวมถึงมีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการ

พร้อมกับกำหนดเงื่อนไขให้เกษตรกรพัฒนาการผลิตอย่างยั่งยืน และควรมีแนวทาง ป้องกันปัญหา Moral hazard หรือ “ภาวะภัยทางศีลธรรม” จากการที่เกษตรกรได้รับความช่วยเหลือซ้ำซ้อน อีกทั้งควรกำหนดกรอบ เวลาการชำระคืนเงินให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรที่ชัดเจน เพื่อป้องกันปัญหาด้านสภาพคล่องของธนาคาร ในอนาคต

สำหรับการจ่ายเงินชาวนาไร่ละ 1,000 บาท ภายใต้โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2566/67 วงเงินงบประมาณจ่ายขาด 56,321.07 ล้านบาท ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอนั้น กำหนดรายละเอียดไว้ดังนี้

กำหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2566/67 ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร ประมาณ 4.68 ล้านครัวเรือนทั่วประเทศ

กำหนดส่งรายชื่อเกษตรกรให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อดำเนินการจ่ายเงินให้เกษตรกร และการจ่ายเงินกำหนดจ่ายในอัตราไร่ละ 1,000 บาทกำหนดไม่เกินครัวเรือนละ 20 ไร่ หรือครัวเรือนละไม่เกิน 20,000 บาท

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์