ประกาศลงราชกิจจาฯ กกต. กำหนด 10 ก.ย.66 เป็นวันเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ระยอง เขต 3

ประกาศลงราชกิจจาฯ กกต. กำหนด 10 ก.ย.66 เป็นวันเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ระยอง เขต 3

ประกาศลงราชกิจจาฯ กกต. กำหนดวันเลือกตั้ง - วันรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระยอง (ส.ส.ระยอง) เขต 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง

วันที่ 11 สิงหาคม 2566 เว็บไซต์ 'ราชกิจจานุเบกษา' เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดวันเลือกตั้ง และวันรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง 

 

 

ด้วยได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2566 

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบข้อ 84 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกประกาศ ดังนี้ 

 

1. กำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 นาฬิกา ถึงเวลา 17.00 นาฬิกา เป็นวันเลือกตั้ง 

 

2. กำหนดให้วันอังคารที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 นาฬิกา ถึงเวลา 16.30 นาฬิกา เป็นวันรับสมัครรับเลือกตั้ง ณ สถานที่ที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งกำหนด 

 

 

ผู้ใดจะสมัครรับเลือกตั้งให้ยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งพร้อมทั้งหลักฐาน ดังนี้

 

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

 

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

 

3. ใบรับรองแพทย์

 

4. หนังสือรับรองการส่งผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของหัวหน้าพรรคการเมือง ซึ่งต้องมีคำรับรองด้วยว่าได้ดำเนินการถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองแล้วตามแบบ ส.ส. 4/8 

 

5. หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของปีภาษี 2563 ปีภาษี 2564 และปีภาษี 2565 ของผู้สมัคร เว้นแต่เป็นผู้ไม่ได้เสียภาษีเงินได้ ให้ทำหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีพร้อมทั้งสาเหตุแห่งการไม่ได้เสียภาษี ตามแบบ ส.ส. 4/7

 

6. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาดกว้างประมาณ 8.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 13.5 เซนติเมตร จำนวนคนละ 10 รูป

 

7. เงินค่าธรรมเนียมการสมัครคนละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

 

8. เอกสารสรุปย่อประวัติของผู้สมัครรับเลือกตั้ง

 

9. สำเนาหลักฐานอื่นที่ผู้สมัครนำมาแสดงตนว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ดังนี้

9.1 หลักฐานซึ่งแสดงว่ามีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง

9.2 หลักฐานซึ่งแสดงว่าเป็นบุคคลซึ่งเกิดในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง

9.3 หลักฐานซึ่งแสดงว่าเคยศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปีการศึกษา

9.4 หลักฐานซึ่งแสดงว่าเคยรับราชการหรือปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐหรือเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปี

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2566

 

อิทธิพร บุญประคอง
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

 

อ่านประกาศราชกิจจานุเบกษาฉบับเต็ม

 

  • กำหนดวันเลือกตั้ง และวันรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง (คลิก)
  • การสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง (คลิก)