ราชกิจจาฯ ประกาศ กำหนดเขตที่ดิน 'วัดปรินายกวรวิหาร' เป็นพื้นที่โบราณสถาน

ราชกิจจาฯ ประกาศ กำหนดเขตที่ดิน 'วัดปรินายกวรวิหาร' เป็นพื้นที่โบราณสถาน

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกรมศิลปากร กำหนดให้เขตที่ดิน "วัดปรินายกวรวิหาร" เป็นพื้นที่โบราณสถานกลางกรุง

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกรมศิลปากร เรื่องกำหนดเขตที่ดินโบราณสถาน โดยระบุ ตามที่กรมศิลปากร ได้ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานวัดปรินายกวรวิหาร ถนนวัดปรินายก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
 

ดังปรากฏตามประกาศกรมศิลปากร เรื่อง กำหนดบัญชีโบราณวัตถุสถาน ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2492 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตอนที่ 64 เล่ม 66 หน้า 5281 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2492 แต่มิได้กำหนดเขตที่ดินโบราณสถาน นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504

ราชกิจจาฯ ประกาศ กำหนดเขตที่ดิน \'วัดปรินายกวรวิหาร\' เป็นพื้นที่โบราณสถาน
 

กรมศิลปากร จึงประกาศกำหนดเขตที่ดินโบราณสถาน วัดปรินายกวรวิหาร ถนนวัดปรินายก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ให้มีพื้นที่โบราณสถาน 4 ไร่ 19 ตารางวา รายละเอียดดังปรากฏตามแผนผังแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2566  นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : กำหนดให้เขตที่ดิน "วัดปรินายกวรวิหาร" เป็นพื้นที่โบราณสถาน

ราชกิจจาฯ ประกาศ กำหนดเขตที่ดิน \'วัดปรินายกวรวิหาร\' เป็นพื้นที่โบราณสถาน