ราชกิจจาฯ ประกาศ ให้ค่าทำศพผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 3,000 บาท มีผลทันที

ราชกิจจาฯ ประกาศ ให้ค่าทำศพผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 3,000 บาท มีผลทันที

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ให้ค่าทำศพผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 3,000 บาท มีผลบังคับใช้ทันที เช็กรายละเอียดเงื่อนไขที่นี่

เว็บไซต์ 'ราชกิจจานุเบกษา' เผยแพร่ ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เรื่อง การสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี 'ผู้สูงอายุ' ที่เสียชีวิต จะได้รับ 'ค่าทำศพผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป' โดยต้องเข้าหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

 

 

1.อายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 

2.สัญชาติไทย 

3.ผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือยังไม่ได้ลงทะเบียน ให้ผู้อํานวยการเขต หรือนายอําเภอ หรือกํานัน หรือผู้ใหญ่บ้าน หรือนายกเทศมนตรี หรือนายกองค์การบริหารส่วนตําบล หรือนายกเมืองพัทยา หรือประธานชุมชน เป็นผู้ออกหนังสือรับรอง ตามแบบที่อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุกําหนด 

 

'ค่าทำศพผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป' ในประกาศนี้ รวมถึงผู้สูงอายุที่อยู่ในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ สถานสงเคราะห์ สถานดูแล สถานคุ้มครอง หรือสถานใดๆ ของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ดําเนินการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งจัดการศพตามประเพณีโดยมูลนิธิ สมาคมวัด มัสยิด โบสถ์ 

 

 

การยื่นคําขอเพื่อขอ 'ค่าทำศพผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป' ให้ผู้ที่รับผิดชอบในการจัดการศพตามประเพณีรายนั้นยื่นคําขอในท้องที่ที่ผู้สูงอายุมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหรือภูมิลําเนาในขณะถึงแก่ความตาย ในเขตกรุงเทพมหานครให้ยื่นคําขอที่สํานักงานเขต 

 

ส่วนจังหวัดอื่นให้ยื่นคําขอที่สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พม.จังหวัด) หรือที่ว่าการอําเภอ หรือสํานักงานเทศบาล หรือที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบล หรือศาลาว่าการเมืองพัทยา แบบคําขอรับการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี ให้เป็นไปตามที่อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุกําหนด 

 

ผู้ยื่นคําขอค่าทำศพผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ต้องยื่นคําขอภายในกําหนด 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกใบมรณบัตร พร้อมเอกสาร ดังต่อไปนี้ 

 

1.ใบมรณบัตรของผู้สูงอายุ 

2.บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้สูงอายุ หรือหนังสือรับรองตามข้อ 5 (3) 

3.บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายและเลขประจําตัวประชาชนของผู้ยื่นคําขอ กรณีการจัดการศพตามประเพณีโดยมูลนิธิ สมาคม วัด มัสยิด โบสถ์ ให้แนบหนังสือแสดงการจดทะเบียน หรืออนุญาตให้สร้าง จัดตั้ง หรือดําเนินงานมูลนิธิ สมาคมวัด มัสยิด โบสถ์ด้วย 

4.สมุดบัญชีหรือเลขที่บัญชีธนาคารของผู้ยื่นคําขอ เว้นแต่ประสงค์จะขอรับเงินสดให้ดําเนินการตามระเบียบของทางราชการ 

5.หนังสือรับรองเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการศพตามประเพณี ซึ่งออกโดยบุคคล ตามข้อ 5 (3) หรือหัวหน้าหน่วยงานตามข้อ 5 วรรคสอง สําหรับกรณีผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ ทั้งนี้ ผู้ยื่นคําขอและผู้รับรองต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน แบบหนังสือรับรองให้เป็นไปตามที่อธิบดี กรมกิจการผู้สูงอายุกําหนด