แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคกก.ส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 9 ราย

แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคกก.ส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 9 ราย

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ จำนวน 9 ราย

วันที่ 9 มิถุนายน 2566 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ จำนวน 9 ราย

 

 

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ (25 มิถุนายน 2562 และ 20 กรกฎาคม 2564) เห็นชอบแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ จำนวน 9 คน ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเป็นต้นไป และได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2562 และลงวันที่ 3 สิงหาคม 2564 นั้น

 

บัดนี้ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการดังกล่าวได้ดำรงตำแหน่งครบวาระสามปี อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 (4) แห่งพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 เห็นชอบแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ จำนวน 9 คน ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ ดังนี้

 

1. ผู้แทนองค์กรสตรีและองค์กรที่ทำงานด้านสิทธิความหลากหลายทางเพศ จำนวน 6 คน ประกอบด้วย

 

1.1 นางถวิลวดี บุรีกุล
1.2 นางสาวศุธาฎา เมฆาวงศกุล
1.3 นางสาวสุเพ็ญศรี พึ่งโคกสูง
1.4 นายรณภูมิ สามัคคีคารมย์
1.5 นางสาวเสาวลักษณ์ ทองก๊วย
1.6 นางสาวศิริพร ไชยสุต

 

 

2. ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 คน ประกอบด้วย

 

2.1 นางปารีณา ศรีวนิชย์ (ด้านนิติศาสตร์)
2.2 นายสมศักดิ์ ชลาชล (ด้านสังคมศาสตร์)
2.3 นางสาวชมพูนุท นาครทรรพ (ด้านจิตวิทยา)

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป

 

อ่านราชกิจจานุเบกษาฉบับเต็ม (คลิก)