โปรดเกล้าฯ 'พระราชทานยศตํารวจชั้นสัญญาบัตร' จำนวน 18,456 ราย

โปรดเกล้าฯ 'พระราชทานยศตํารวจชั้นสัญญาบัตร' จำนวน 18,456 ราย

โปรดเกล้าฯ 'พระราชทานยศตํารวจชั้นสัญญาบัตร' จำนวน 18,456 ราย ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา ตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่

วันที่ 9 มิถุนายน 2566 เว็บไซต์ 'ราชกิจจานุเบกษา' ประกาศ สํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง 'พระราชทานยศตํารวจชั้นสัญญาบัตร' จำนวน 18,456 ราย

 

 

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศตํารวจชั้นสัญญาบัตร ให้แก่ ข้าราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร ที่มีความรู้ความสามารถ มีความประพฤติดี และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยอุตสาหะตลอดมา จํานวน 18,456 ราย ดังนี้

 

1. ว่าที่ร้อยตํารวจเอก จําลอง คงสวัสดิ์ เป็น ร้อยตํารวจเอก

2. ว่าที่ร้อยตํารวจเอก สุชาติ ลือชา เป็น ร้อยตํารวจเอก ทั้ง 2 รายนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2559

3. ว่าที่พันตํารวจโท สุรพล จําพร เป็น พันตํารวจโท ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559

4. ว่าที่พันตํารวจเอก สุวรรณ ผลอินทร์ เป็น พันตํารวจเอก ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2561

5. ว่าที่ร้อยตํารวจเอก เกียรติศักดิ์ ม่วงผุย เป็น ร้อยตํารวจเอก ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561

 

 

6. ว่าที่ร้อยตํารวจตรี จีรศักดิ์ อินทะเนน เป็น ร้อยตํารวจตรี ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2562

7. ว่าที่ร้อยตํารวจเอก ธันวา ยกย่อง เป็น ร้อยตํารวจเอก

8. ว่าที่ร้อยตํารวจเอก ศักดา อ่อนเหลือ เป็น ร้อยตํารวจเอก ทั้ง 2 รายนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562

9. ว่าที่พันตํารวจตรี จิรยุทธ์ ชัชรินทร์กุล เป็น พันตํารวจตรี ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2563

10. ว่าที่ร้อยตํารวจตรี อาคม ชูกําเนิด เป็น ร้อยตํารวจตรี ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2564

11. ว่าที่ร้อยตํารวจตรีหญิง แพรปภัสริ์ พิกุลต์ทองฐ์ เป็น ร้อยตํารวจตรีหญิง ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2564


ตรวจสอบรายชื่อพระราชทานยศตํารวจชั้นสัญญาบัตร ทั้ง 18,456 ราย (เล่มที่ 1) , (เล่มที่ 2)