โปรดเกล้าฯ 'พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล' จำนวน 8,507 ราย

โปรดเกล้าฯ 'พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล' จำนวน 8,507 ราย

โปรดเกล้าฯ 'พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล' จำนวน 8,507 ราย ประกาศลง 'ราชกิจจานุเบกษา' วันนี้ ตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่

วันที่ 9 มิถุนายน 2566 เว็บไซต์ 'ราชกิจจานุเบกษา' ประกาศ สํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง 'พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล' จำนวน 8,507 ราย

 

 

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล (วาระตุลาคม 2564) ให้แก่นายทหารสัญญาบัตร ซึ่งรับราชการมาด้วยความเรียบร้อย เป็นผลดีแก่ทางราชการ และได้เลื่อนขึ้นดํารงตําแหน่งอัตราสูงขึ้น จํานวน 8,507 ราย ดังนี้

 

สํานักงานรัฐมนตรี

 

1. ว่าที่พันเอก ปฐวี ผดุงเกียรติ เป็น พันเอก ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2564

2. ว่าที่นาวาโทหญิง พัชรี พูนศักดิ์สร้อย เป็น นาวาโทหญิง ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2564

3. ว่าที่ร้อยตรีหญิง ศิรภัสสร ร่มโพธิ์ศรี เป็น ร้อยตรีหญิง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564

 

 

สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

 

4. ว่าที่พันตรี จักริน บุญคํา เป็น พันตรี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563

5. ว่าที่ร้อยตรี ธนสิทธิ์ มั่งสุข เป็น ร้อยตรี

6. ว่าที่ร้อยตรีหญิง บุญเรือน แก้วละเอียด เป็น ร้อยตรีหญิง ทั้ง 2 รายนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564

7. ว่าที่พันเอก กันณิพัทษ์ โพธิ์ประพันธ์ เป็น พันเอก

8. ว่าที่พันเอก จักรินทร์ อินทร์จันทร์ เป็น พันเอก

9. ว่าที่พันเอก ชยุต ศาตะโยธิน เป็น พันเอก

10. ว่าที่พันเอก วริยา ศรีสันติแสง เป็น พันเอก

11. ว่าที่พันเอก วิสิฎฐ์พงศ์ ทองกระจ่าง เป็น พันเอก

12. ว่าที่พันเอก สุริยาวุธ ธนวัฒน์ เป็น พันเอก

 

ตรวจสอบรายชื่อพระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพลทั้ง 8,507 ราย (คลิกที่นี่)