นพ.เหรียญทอง ประกาศงดรับสมัคร พนง. - ลดสวัสดิการรวม 8 ข้อ จากนโยบายขึ้นค่าแรง

นพ.เหรียญทอง ประกาศงดรับสมัคร พนง. - ลดสวัสดิการรวม 8 ข้อ จากนโยบายขึ้นค่าแรง

พล.ต.นพ.เหรียญทอง แน่นหนา ประกาศ 8 ข้อ งดรับสมัครพนักงาน ลดสวัสดิการต่างๆ ระบุเป็นผลจากนโยบายหาเสียงของพรรคการเมืองที่ให้มีการปรับเงินเดือนและค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ

พล.ต.นพ.เหรียญทอง แน่นหนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ และประธานคณะกรรมการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตพรรครวมไทยสร้างชาติ ประกาศ 8 ข้อ งดรับสมัครพนักงาน ลดสวัสดิการต่างๆ ระบุเป็นผลจากนโยบายหาเสียงของพรรคการเมืองที่ให้มีการปรับเงินเดือนและค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ

เนื่องจากนโยบายหาเสียงของพรรคการเมืองที่ให้มีการปรับเงินเดือนและค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ ทำให้ต้นทุนในการดำเนินงานของ บริษัท มงกุฎวัฒนะ จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบกิจการ รพ.มงกุฎวัฒนะ และกลุ่มกิจการในเครือจะมีต้นทุนสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดด

อีกทั้ง ต้นทุนวัตถุดิบจากคู่ค้า เช่น ยา เวชภัณฑ์ ฯลฯ ที่บริษัทคู่ค้าต่างๆจะต้องปรับราคาสูงขึ้นจากการปรับเงินเดือนและค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำด้วยเช่นกัน

ดังนั้น รพ.มงกุฎวัฒนะและกลุ่มกิจการในเครือ จึงจำเป็นต้องควบคุมต้นทุนเงินเดือนและค่าจ้างแรงงานให้อยู่ในสถานะที่จะดำเนินกิจการได้ตามปกติ จึงจำเป็นต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

1. งดรับสมัครพนักงานใหม่ทุกตำแหน่ง ทุกวิชาชีพ ทุกกรณี โดยเฉพาะคุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา

2. พนักงานที่อยู่ในระหว่างทดลองงานให้ยกเลิกการจ้างทั้งหมด

3. ลดจำนวนการขึ้นปฏิบัติงานเวร การจ้างงานพิเศษ ทำงานนอกเวลา ฯลฯ 

4. พนักงานที่มีเงินเดือนและค่าจ้างสูงกว่านโยบายหาเสียงอยู่แล้วยังคงจ้างงานในอัตราเดิมต่อไปตามปกติ แต่จะไม่มีการปรับขึ้นในอัตราสัมพัทธ์กับเงินเดือนหรือค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำที่พรรคการเมืองหาเสียง

5. หน่วยงานใดที่มีพนักงานเกษียณอายุ หรือลาออกให้งดการบรรจุทดแทน

6. หากจำเป็นต้องเลิกจ้างงานพนักงานในบางแผนก พนักงานที่ถูกเลิกจ้างจะได้รับการชดเชยตามกฎหมายแรงงาน

7. พนักงานที่ยังคงการบรรจุหรือการจ้างงาน จำเป็นต้องทำงานหนักขึ้นกว่าเดิม ทั้งนี้ รพ.มงกุฎวัฒนะและกลุ่มบริษัทในเครือจะใช้ระบบหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเข้าแทนที่หรือเพื่อแบ่งเบาภาระงาน

8. สวัสดิการของพนักงานจำเป็นต้องปรับลดทุกรายการ

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 16 พ.ค.66